Anuncis Ajuntament de Petrer

Oposició lliure d’1 plaça d’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 14/01 Al 10/02/2022

NOU! Data de publicació 14/01/2021. Instància d’una plaça d’auxiliar d’Administració General – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 14/01 al 10/02/2022) …

Estudi d’Integració Paisatgística VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA a la partida el Rebentó, 27-A (polígon 20, parcel·la 87)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un …

Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de serveis socials per a l’exercici 2022.

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2022 – 0007 s’aprova la Convocatòria anual de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva. Primer. Beneficiari/àries: persones …

Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita”

Exposición a información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita” DECRETO 2021-3877 INFORMACIÓN PÚBLICA PAI UZI-5 DOC00-ESCRITO DE PRESENTACION DOC01-PROGRAMA DE ACTUACION …

Bases per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva.

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data de 23 de desembre de 2021, ha aprovat la modificació de les bases reguladores de la concessió …

CESSIÓ D’ÚS DE PARCEL·LA MUNICIPAL A LA GENERALITAT PER A CONSTRUCCIÓ DE DEPÒSIT D’AIGUA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

Informació pública per termini de QUINZE (15) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte de l’aprovació, pel termini màxim previst legalment (30 anys), la …

Puntuació provisional de les beques del museu 2022

Ahir es va reunir la comissió qualificadora per a valorar els currículums dels aspirants a les beques de museologia i arqueologia del Museu Dámaso Navarro per a l’any 2022. Una …

Llista definitiva ECOVID/2021/496/03

Actes definitives ECOVID 2021 …

WordPress Video Lightbox Plugin