EDICTE.- 297/2022. Exposició pública de l’Estudi Integració Paisatgística de vivenda unifamiliar aïllada i piscina a la Ptda. Els Col·legials, 23-A (POLÍGON 19, PARCEL·LA 34)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-5/2022), Llegir més…

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de l’OE “UZI-5 ELS PINS”

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució del Sector UZI-5 “Els Pins” que ha sigut presentada per LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. en data 13 d’abril de 2022, registre núm. 2022-E-RE-2032. EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA: EdictE d’informació pública documentació modificada   INFORMES D’ADMINISTRACIONS DEL PROJECTE Llegir més…

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE L’EXP. 2-21/2022 PARTIDA LA LLOBERA, 2-C (POLÍGON 16 PARCEL·LA 102)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-21/2022), Llegir més…

EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA partida la Llobera, núm. 35 (POL. 16, PARCEL·LA 32)

Se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-108/21), consistent en CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA AMB PISCINA I GARATGE I DEMOLICIÓ DE L’EDIFICACIÓ EXISTENT a la partida la Llobera, núm. 35 Llegir més…

ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA de vivenda unifamiliar aïllada a la partida dels Col·legials, 24-B

Se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-114/2021), consistent en VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA a la partida dels Col·legials, 24-B, a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions Llegir més…

Estudi d’Integració Paisatgística VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA a la partida el Rebentó, 27-A (polígon 20, parcel·la 87)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (exp. 2-79/2021), Llegir més…

Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita”

Exposición a información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita” DECRETO 2021-3877 INFORMACIÓN PÚBLICA PAI UZI-5 DOC00-ESCRITO DE PRESENTACION DOC01-PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA UZI-5 DOC02-PLAN PARCIAL UZI 5 DOC03.0-PROYECTO URBANIZACION UZI5 PETRER DOC03.1-PROYECTO ALUMBRADO EXTERIOR-PETRER-UZI-5 DOC03.2-PROYECTOCTC1-400KVAELIT ALIQUAMUZI-5 LOS PINOS-Ref 9040394 DOC03.3-PROYECTOCTC2-630KVAELIT ALIQUAMUZI-5 Llegir més…

CESSIÓ D’ÚS DE PARCEL·LA MUNICIPAL A LA GENERALITAT PER A CONSTRUCCIÓ DE DEPÒSIT D’AIGUA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

Informació pública per termini de QUINZE (15) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte de l’aprovació, pel termini màxim previst legalment (30 anys), la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana de l’ús de la porció de terreny que forma part de la finca registral Llegir més…

EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A CONSTRUCCIÓ D’EMPLAÇAMENT DE TELEFONIA MÒBIL a la partida de la Llobera, 28

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-92/2021), Llegir més…