Publicades en el Butlletí Oficial de la Província les declaracions de béns i activitats dels membres de la Corporació entrant i la ixent. ...