Publicitat activa

Diferent informació que l'Ajuntament ha de fer pública sense necessitat que la ciutadania la sol·licite. La publicitat activa està regulada per les lleis de transparència estatal i autonòmica.

Dret d'accés a la informació

El dret d'accés a la informació permet que qualsevol persona puga preguntar a l'Ajuntament de Petrer per qualsevol dada que este tinga. (Amb els pocs límits establits en les lleis de transparència estatal i autonòmica).

Tràmits i servicis destacats

Sol·licitud d'informació

Persones que desitgen conéixer qualsevol informació de la qual dispose l’Ajuntament de Petrer.

Dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Petrer amb les següents dades:

  • Identitat.
  • Informació que se sol·licita (no és necessari motivar la sol·licitud).
  • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
  • Modalitat preferida perquè es proporcione la informació sol·licitada (En paper, formats electrònics, visualització, etc).
Òrgan gestor de l’expedient: l’Alcaldia
Termini màxim per a resoldre: 1 mes (ampliable a 2 mesos en cas que la informació sol·licitada siga molt complexa o voluminosa)
Efectes del silenci administratiu: Negatiu
Normativa aplicable: – Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Dret d’accés a la informació. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#ciiiSe abre en ventana nueva)
– Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència , Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Capítol II.
(http://www.dogv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_3137.pdfSe abre en ventana nueva)

Enllaços d'interés

Anuncis

Perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació.

Actualitzades les dades dels perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació actual. ...

Declaracions de béns i activitats de la corporació.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província les declaracions de béns i activitats dels membres de la corporació entrant i la ixent. ...

Notícies

No s'han trobat publicacions

Pròxims esdeveniments

Dades Regidoria

Oficines
Logotipo de la concejalía de Transparencia

Adreça:

C/ Luis Chorro, núm. 7
Telèfon: 96 698 94 00 – Extensió 255
transparencia@petrer.es

Regidor Delegat

Ramón Poveda Bernabé

Grup Municipal: PSOE

Perfil i trajectòria professional

SECRETARI:

Nom: Francisco Javier Marcos Oyarzun

WordPress Video Lightbox Plugin