Publicitat activa

Diferent informació que l'Ajuntament ha de fer pública sense necessitat que la ciutadania la sol·licite. La publicitat activa està regulada per les lleis de transparència estatal i autonòmica.

Dret d'accés a la informació

El dret d'accés a la informació permet que qualsevol persona puga preguntar a l'administració per qualsevol dada que tinga. (Amb els límits establits en aquestes lleis)

Portal de Transparència en la plataforma estatalSe abre en ventana nueva

Enllaç al portal de Transparència de l'Ajuntament de Petrer situat en la plataforma estatal.

Tràmits i Servicis destacats

Sol·licitud d'informació

Persones que desitgen conéixer qualsevol informació de la qual dispose l’Ajuntament de Petrer.

Dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Petrer amb les següents dades:

– Identitat

– Informació que se sol·licita (no és necessari motivar la sol·licitud).

– Adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.

– Modalitat preferida perquè es proporcione la informació sol·licitada (En paper, formats electrònics, visualització, etc).

Òrgan gestor de l’expedient: Alcaldia
Termini màxim per a resoldre: 1 mes (ampliable a 2 mesos en cas que la informació sol·licitada siga molt complexa o voluminosa)
Efectes del silenci administratiu: Negatiu
Normativa aplicable: – Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Dret d’accés a la informació. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#ciiiSe abre en ventana nueva)
– Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència , Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Capítol II.
(http://www.dogv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_3137.pdfSe abre en ventana nueva)

Anuncis

No s'han trobat publicacions

Notícies

No s'han trobat publicacions

Pròxims esdeveniments

Dades Regidoria

Imagen ADESP
Oficines
Logotipo de la concejalía de Transparencia

Adreça:

C/ Luis Chorro, 6
Telèfon: 96 698 94 00
transparencia@petrer.esSe abre en ventana nueva
Horari:
De 10 h. a 14 h.

Fotografía de David Morcillo
Regidor Delegat

David Morcillo García

Grup Municipal: PSOE

Perfil i trajectòria professional

SECRETARI:

Nom: Francisco Javier Marcos Oyarzun