Anuncis Ajuntament de Petrer

EDICTE – Mostra d’artesania en el barri de la Santa Creu

Per Decret 2022-1157 es va acordar anul·lar la realització el pròxim 7 d’octubre de la mostra d’artesania en el barri de la Santa Creu, per la celebració d’esta mostra els …

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE L’EXP. 2-21/2022 PARTIDA LA LLOBERA, 2-C (POLÍGON 16 PARCEL·LA 102)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un …

Llistat provisional d’obres presentades al concurs de fotografia digital de festes patronals “*FotoFesta”.

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer, d’acord amb les bases reguladores específiques del XII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals “Foto Festa 2021”, aprovades per …

Convocatòria de subvencions de Serveis Socials de foment i promoció de la inclusió social, convivència, prevenció, accessibilitat i cooperació social, any 2022

La Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats d’iniciativa social, …

Anunci – IX Mostra d’Artesania ExpoBitrir

EDICTE – Per Decret de l’Alcaldia núm. 20220844, de 14 de març de 2022, es va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició …

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/10 Al 11/11/21.

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional, per mitjà de nomenament de funcionari interí, del lloc treball de TRESORERIA, amb habilitació de …

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR, MITJANÇANT CONCURS, EL LLOC DE GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L.

Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model que s’acompanya en les bases com a annex, dirigides a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L., en …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL

NOU! Data de publicació 08/03/2022. Anunci en el BOP de convocatòria de concurs oposició, torn promoció interna, per a cobrir una plaça d’Educador/a Social (termini de presentació d’instàncies del 08/03/22 …

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA LAM NOVA MULTIPRECIOS, S.L.

EDICTE.- NOVA MULTIPREUS, S.L. ha sol·licitat Llicència ambiental per a COMERÇ MENOR DE TOTA CLASSE D’ARTICLES, amb emplaçament al c/ PREVERE CONRADO POVEDA, núm. 3, acompanyat de projecte tècnic. La …

WordPress Video Lightbox Plugin