EDICTE – Mostres temàtiques d’artesania

Per acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2022, es va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició …

Oposició lliure 1 plaça d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS – Torn discapacitats (OEP 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

Data de publicació 20/01/2022. Anunci en el BOP de convocatòria d\’oposició lliure per a cobrir una plaça d\’Auxiliar d\’Instal·lacions i Edificis Municipals – Torn de discapacitats (termini de presentació d\’instàncies …

Oposició lliure d’1 plaça d’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 14/01 Al 10/02/2022

NOU! Data de publicació 14/01/2021. Instància d’una plaça d\’auxiliar d\’Administració General – (Termini de presentació d\’instàncies i pagament de taxes del 14/01 al 10/02/2022) …

Estudi d’Integració Paisatgística VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA a la partida el Rebentó, 27-A (polígon 20, parcel·la 87)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un …

Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de serveis socials per a l’exercici 2022.

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2022 – 0007 s’aprova la Convocatòria anual de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva. Primer. Beneficiari/àries: persones …

Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita”

Exposición a información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita” DECRETO 2021-3877 INFORMACIÓN PÚBLICA PAI UZI-5 DOC00-ESCRITO DE PRESENTACION DOC01-PROGRAMA DE ACTUACION …

Bases per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva.

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data de 23 de desembre de 2021, ha aprovat la modificació de les bases reguladores de la concessió …

Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

NOU! Data de publicació 21/12/2021. Torn lliure – Edicte del resultat del huité exercici i qualificació final. …

WordPress Video Lightbox Plugin