Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat mediambiental.

NOU! Data publicació 20/01/2020. Edicte qualificacions primer exercici i data segon exercici. …

Procediment selectiu 5 places Agent Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4.

NOU! Data publicació 02/10/2019. Termini de 2 mesos per a presentar recurs contenciós administratiu contra acord de modificació de bases de data 04/07/2019. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal promotor/a d’Igualtat

NOU! Data publicació 22/01/2020. Edicte aprovació borsa llocs de treball ocupació temporal Promotora d\’Igualtat …

Exposició pública Llicència ambiental LAM-3/19

Exposició pública de Llicència ambiental per a Estació de servici de combustible en C/ Prevere Conrado Poveda, núm. 1 …

Convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials, anualitat 2020.

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 gener de 2020, va aprovar la Convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis …

Modificació Puntual núm. 33 del Pla General de Petrer

Aprovació Definitiva de la Modificació núm. 33 del Pla General de Petrer …