Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

Publicada per Concejalía de Personal el

 1. Data publicació 05/12/2018. Decret de la convocatòria del procediment selectiu de 5 places d’Agent de la Policia Local.
 2. Data publicació 05/12/2018. Anunci convocatòria 5 places d’Agents de la Policia Local.
 3. Data publicació 21/01/2019. Anunci BOE ( Termini presentació sol·licituds del 21 de gener al 15 de febrer de 2019).
 4. Data publicació 23/04/2019. Anunci recursos contra les bases específiques.
 5. Data publicació 17/07/2019. Anunci modificació bases específiques i obertura de nou termini de presentació d’instàncies.
 6. Data publicació 02/10/2019. Termini de 2 mesos per a presentar recurs contenciós administratiu contra acord de modificació de bases de data 04/07/2019.
 7. Data publicació 23/01/2020. Notificació a interessats, relacionats en annex, de la interposició de Recurs Abreujat Contenciós Administratiu.
 8. NOU! Data publicació 01/06/2020. Anunci modificació bases específiques i obertura de nou termini de presentació d’instàncies a partir de publicació en BOE.
 9. Data de publicació 01/06/2020. Bases específiques, modificades, que hauran de regir la convocatòria per a proveir en propietat cinc places d’agent de la Policia Local de Petrer (Ofertes d’ocupació pública 2016 i 2017).
 10. Data publicació 20/07/2020. Anunci BOE (Termini de presentació d’instàncies del 20/07/2020 al 14/08/2020).
 11. Data publicació 20/07/2020. Instància 5 places Agent Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (O.O.P. 2016-2017). (Termini de presentació d’instàncies del 20/07/2020 al 14/08/2020).
 12. Data de publicació 21/12/2020. Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos.
 13. NOU! Data de publicació 27/04/2021. Anunci BOP de la llista definitiva d’aspirants i tribunal qualificador.
 14. Data de publicació 21/05/2021. Anunci en el BOP de modificació de la llista definitiva d’aspirants.
 15. Data de publicació 21/05/2021. Protocol d’actuació adaptat a la situació originada per la pandèmia Covid-19.