Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de DINAMITZADOR/A JUVENIL – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes no obert encara).

Publicada per Concejalía de Personal el

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Bases específiques per a selecció i constitució d’una borsa d’ocupació temporal de llocs de treball de Dinamitzador/a Juvenil.