Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal AGENT DE POLICIA LOCAL, mitjançant comissió de servicis – TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT DE TAXES DEL 24/01/2024 AL 06/02/2024, ELS DOS INCLUSIVAMENT.

• NOU! Data de publicació 03/01/2024. Bases específiques per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a l’acompliment provisional de llocs de treball d’agent de la Policia Local mitjançant una comissió de servicis.

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/10 Al 11/11/21.

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional, per mitjà de nomenament de funcionari interí, del lloc treball de TRESORERIA, amb habilitació de caràcter estatal.