ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PTDA. SALINETES ALTES, núm. 83-B (POL. 17 PARC. 10 I 41)

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-89/2019/MOD2/Abril 2023), consistent en MODIFICACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA, PISTES ESPORTIVES I SOTERRANI PER A GARATGE a PTDA. SALINETAS ALTES, núm. 83-B (POL. 17 PARC. 10 I 41), a fi que puga ser examinat i per a que els interessats presenten al·legacions, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

 

L’expedient podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament (www.petrer.es/cas/urbanismo).

 

La qual cosa es publica per a coneixement general.

 

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA

ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA VIV UNIF AÏLLADA_ABR23