Informació pública de l’Estudi d’Intregració Paisatgística a la Ptda. Salinetes Altes, 83-B (Pol. 17, Parc. 52-53)

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-92/2020/MODIFICAT), consistent en MAGATZEM RAMADER, INSTAL·LACIONS ANNEXES I RECINTE DE DOMATGE a la partida de Salinetes Altes, 83-B Polígon 17 Parcel·les 52 -53, a fi que puga ser examinat i perquè els interessats presenten al·legacions interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

L’expedient podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament (www.petrer.es/cas/urbanismo).

La qual cosa es publica per a coneixement general.

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA