EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PTDA. LA LLOBERA, 59

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del

Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació

pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la

sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-6/2017/MODIFICAT), consistent en

CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR I PISCINA a la partida la Llobera, núm. 59, a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels interessats, que es tindran en compte

en la resolució de la llicència municipal d’obres.

L’expedient podrà consultar-se en les oficines de la Regidoria d’Urbanisme situades al c/

José Perseguer, núm. 2, així com en la pàgina web de l’Ajuntament (www.petrer.es/cas/urbanismo).

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Publicació BOP 02/03/2023 OBERTURA DEL TERMINI D’EXPOSICIÓ

Estudi d’Integració Paisatgística