Exposició pública de l’EIP de Vivenda Unifamiliar aïllada i piscina a la partida la Llobera, 29

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-14/2020/MODIFICAT 2n), consistent en PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA D’OCI D’ÚS PRIVAT A LA PARTIDA LA LLOBERA, 29, a fi que puga ser examinat i que els interessats presenten al·legacions, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

L’expedient podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament (www.petrer.es/cas/urbanismo).

La qual cosa es publica per a coneixement general.

Publicació BOP

20230313_864_E.I.P. VIV ALBERT HIDALGO MARTÍNEZ_EDV(signed)