EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA LAM NOVA MULTIPRECIOS, S.L.

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

EDICTE.-

NOVA MULTIPREUS, S.L. ha sol·licitat Llicència ambiental per a COMERÇ MENOR DE TOTA CLASSE D’ARTICLES, amb emplaçament al c/ PREVERE CONRADO POVEDA, núm. 3, acompanyat de projecte tècnic.

La qual cosa es fa pública, en compliment del que es preceptua en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats de la Comunitat Valenciana, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i tots els que ho consideren oportú, formulen les observacions i al·legacions que consideren convenients, durant el termini de vint (20) dies, a comptar des del següent de la publicació del present Edicte, en el Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, on podran examinar el citat expedient durant este termini.

La qual cosa es publica per a coneixement general.