Convocatòria de subvencions de Serveis Socials de foment i promoció de la inclusió social, convivència, prevenció, accessibilitat i cooperació social, any 2022

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

La Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats d’iniciativa social, que desenvolupen actuacions de foment i promoció de la inclusió i cohesió social, convivència, prevenció, accessibilitat i cooperació social per a l’any 2022.

PRIMERA.- OBJECTE I FINANÇAMENT

1.1.- L’objecte de les presents Bases és regular la concessió de subvencions i ajudes econòmiques per a les despeses de personal a associacions i entitats d’iniciativa social, amb la finalitat de secundar-los en programes i serveis que propicien la igualtat, la participació de la ciutadania en la vida local i fomenten i impulsen la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de manera que es perseguisca la plena inclusió de les persones en la societat, així com l’animació comunitària en el desenvolupament de programes que complementen les activitats de competència de Serveis Socials en el municipi de Petrer.

1.2.- La present subvenció està destinada a cobrir la despesa de personal adscrit per al projecte o programa plantejat.

Està destinada a cofinançar els següents projectes o programes no lucratius:

Els que tinguen com a finalitat principal el foment i promoció de la inclusió i cohesió social, prevenció, accessibilitat i cooperació social.

Els que incidisquen en la problemàtica social de la població en general o centrats en algun sector: tercera edat, persones en situació de dependència, persones amb diversitat funcional, família i infància, persones amb alguna patologia i/o malaltia, persones immigrants i altres col·lectius en situació de risc o exclusió social.

Els que promoguen la igualtat de gènere i la defensa dels drets dels col·lectius LGTBI

1.3.- Queden excloses de la present convocatòria els projectes o programes:

Que no tinguen una marcada finalitat social.

Que tinguen finalitat lucrativa.

Que ja siguen finançats per l’Ajuntament de Petrer.

No són subvencionables els següents conceptes: dietes, desplaçaments, despeses de representació i despeses sumptuàries.

1.4.- Les associacions subvencionades podran subcontractar fins al 100% de l’execució del projecte o programa subvencionat, si bé hauran de respectar els requisits i limitacions establides en la normativa reguladora vigent en matèria de subvencions.

1.5.- Estes subvencions es convoquen en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, que regixen en la gestió d’ajudes i subvencions públiques, de conformitat amb el que s’establix en l’article 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

1.6.- Les ajudes concedides s’imputaran al crèdit pressupostari previst per a esta convocatòria i disponible en l’aplicació pressupostària número 231/48302 del Pressupost General de l’Ajuntament de Petrer sota la rúbrica “Subvencions Igualtat i Serveis Socials”, per una quantia màxima total de 40.000 euros.

SEGONA.- ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar subvenció associacions i entitats d’iniciativa social que presten els seus serveis a usuaris/àries del municipi de Petrer, que tinguen com a finalitat principal promoure la inserció social i fomentar i impulsar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, que necessiten una subvenció per a cobrir despeses de personal per al projecte o programa plantejat que complementen l’atenció primària de Serveis Socials de l’Ajuntament de Petrer, i a més complisquen els següents requisits:

a) Trobar-se legalment constituïdes i inscrites amb anterioritat a la data de publicació de la present convocatòria, en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Petrer.

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Petrer i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

c) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Petrer, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

d) Les altres previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCERA.-SOL·LICITUDS

3.1.- Totes les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la seu electrònica municipal (des de la URL (https://petrer.es/) https://petrer.es), i per a això l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet esta aplicació, i es dirigiran a la Sra. alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Petrer. S’admetrà únicament una sol·licitud per entitat i per un únic projecte o programa.

3.2.- Les sol·licituds s’ajustaran al model annex I “Sol·licitud de Subvenció” degudament omplit i acompanyat de la següent documentació:

Si el sol·licitant és persona jurídica, haurà d’aportar, llevat que hagen sigut presentats amb anterioritat, i no hagen experimentat variació, els següents documents:

Escriptura o document públic de constitució i estatuts de l’entitat inscrits en el registre oficial corresponent.

Còpia del NIF.

Documentació que acredite la representació que té el signant de la sol·licitud, per a actuar en nom de l’entitat amb poder suficient

Annex 2 “Projecte o programa a subvencionar”: Antecedents del sol·licitant i presentació del projecte o programa a subvencionar, acompanyat d’un pressupost d’este. Si es desitja ampliar la informació es pot adjuntar a aquest annex una memòria explicativa addicional.

Annex 3 “Alta i manteniment de tercers” amb les dades bancàries per a l’ingrés de la subvenció, adjuntant la documentació que corresponga segons el que s’indica en l’apartat “documentació adjunta”. No serà necessari presentar-la quan esta documentació haja sigut presentada amb anterioritat i no haja experimentat variació, si bé en este cas hauran d’indicar expressament esta circumstància adjuntant un escrit signat que confirme el número del compte bancari i la convocatòria per a la qual es va presentar.

Certificats d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, en cas de no autoritzar l’Ajuntament a obtindre eixa informació.

Annex 4 “Declaració Responsable per a la Concessió de Subvencions”.

3.3.- En cas de no presentar esta documentació o ser incompleta es requerirà a l’associació o entitat perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene la falta o presente la documentació corresponent, i s’advertix que, en cas de no fer-ho en el termini indicat, es considerarà que desistix de la seua petició i es procedirà a l’arxiu d’esta.

QUARTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions.