Convocatòria de subvencions de foment i promoció de la inclusió social, convivència, prevenció, accessibilitat, cooperació social i igualtat, any 2020.

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Primer: Beneficiaris: Les associacions que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Petrer, les activitats o els projectes de les quals per als que se sol·licite la subvenció incidisquen directament en la població de Petrer.

Segon: Objecte: Promoure i donar suport als programes i activitats que propicien la igualtat, la participació de la ciutadania en la vida local i fomenten i impulsen la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de manera que es perseguisca la plena inclusió de les persones en la societat, així com l’animació comunitària en el desenvolupament de programes que complementen les activitats de competència de Servicis Socials en el municipi de Petrer.

Tercer: Bases reguladores aprovades per la Junta de Govern Local de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en sessió celebrada el 30 de juliol de 2020.

Quart: Quantia: 9.500 euros.

Cinqué: Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i finalitzarà un mes després, tots dos dies inclusivament.

Edicte Bases Subvencions Associacions Servicis Socials 2020