Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions i entitats sense fins de lucre, destinades a sufragar despeses d’activitats i/o personal, de la Regidoria d’Iguladad i Serveis Socials, any 2023.

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

BASES I CONVOCATÒRIA ANY 2023 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA REGIDORIA D’IGUALTAT I SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE PETRER, DESTINADES A SUFRAGAR GASTOS D’ACTIVITATS I/O PERSONAL A ASSOCIACIONS I ENTITATS PRIVADES SENSE FINS DE LUCRE, QUE ACTUEN EN ELS SECTORS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DELS SERVEIS SOCIALS DE PETRER (FOMENT I PROMOCIÓ DE LA INCLUSIÓ SOCIAL, IGUALTAT, DIVERSITAT, CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, ACCESSIBILITAT I COOPERACIÓ SOCIAL)

PRIMERA.- OBJECTE, CONDICIONS I FINANÇAMENT

1.1.- L’objecte de les presents Bases i convocatòria és regular el procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats d’iniciativa social, que duguen a terme actuacions preventives, formatives, de sensibilització, promoció i inserció, en el desenvolupament de programes i serveis que complementen les activitats de competència de Serveis Socials en el municipi de Petrer.
Es finançaran activitats que puguen emmarcar-se en els següents projectes:
• Que promoguen la inclusió social i la diversitat, donant resposta a necessitats socials, contribuint a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, així com projectes que promocionen l’animació comunitària.
• Dirigits especialment persones de la tercera edat, en situació de dependència, amb diversitat funcional, amb alguna patologia i/o malaltia.
• Dirigits a persones immigrants i altres col·lectius en situació de risc o exclusió social.
• Que promoguen la prevenció i erradicació de la violència de gènere, així com a la intervenció i reinserció social de dones víctimes o en risc d’exclusió social.
• Que propicien la igualtat, promoguen la coeducació i dirigits al foment i difusió de la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, així com la corresponsabilitat entre dones i hòmens.
• Dirigits a contribuir a l’apoderament de la dona en general, la promoció i el desenvolupament social, així com del moviment associatiu de dones.

1.2.- Les subvencions estan destinades a cofinançar programes, projectes o activitats, descrits en el punt anterior i no podran excedir el 80% del seu cost previst. Cada entitat sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud amb una o diverses activitats.

1.3.- Queden excloses de la present convocatòria:

Activitats que no tinguen una marcada finalitat social.
• Activitats realitzades amb ànim de lucre.
• Projectes o programes que ja siguen finançats per l’Ajuntament de Petrer.
• Activitats lúdiques, l’objectiu final de les quals siga exclusivament l’oci.
• Activitats promogudes per partits i grups polítics.
• Activitats que fomenten o puguen incitar directament o indirectament a l’ús de drogues, alcohol o tabac, o que realitzen apologia del consum d’estes.

1.4.- El període per a realitzar les activitats subvencionades serà el comprés entre el 16 de novembre de 2022 i el 15 de novembre de 2023.

1.5.- Seran subvencionables els gastos originats directament pel desenvolupament i execució de les esmentades activitats, i que es realitzen en el termini d’execució d’estos. Entre estos gastos es podran incloure els relatius a:

Equipament i material (adquisició de béns no inventariables destinats directament per a la realització de les activitats). En cas de béns no fungibles només serà admissible el seu arrendament, si és indispensable per a realitzar l’activitat.
• Prestacions de serveis (serveis prestats per empreses i professionals independents directament relacionats amb les activitats relacionades).
• Personal (retribucions de personal derivades directament de les activitats subvencionades; així com quotes de la seguretat social i
els altres gastos de caràcter laboral).

No són subvencionables i per tant, no s’admetran factures justificatives pels següents conceptes:

Dietes i desplaçaments.
• Impostos i taxes de qualsevol administració pública, exceptuant l’IVA que no siga susceptible de recuperació o compensació (art. 31 Llei 38/2003).
Gastos financers.
Gastos de representació i Gastos sumptuaris.
Gastos de manteniment de seus o locals com ara subministraments de llum, aigua, calefacció, telèfon… Així com gastos de combustible, assegurances i manteniment de vehicles.
• Tampoc es podrà subvencionar l’adquisició d’equipament inventariable, excepte aquell que siga necessari per a realitzar l’activitat subvencionada i/o facilite la mobilitat dels/
de les ciutadans/anes, i en este cas podrà subvencionar-se el lloguer d’este equipament.

1.6.- Les associacions subvencionades podran subcontractar fins al 100% de l’execució del projecte o programa subvencionat, si bé hauran de respectar els requisits i limitacions establits en la normativa reguladora vigent en matèria de subvencions.

1.7.- Les subvencions concedides per l’Ajuntament de Petrer seran compatibles amb altres ajudes per a la mateixa finalitat, atorgades per altres administracions o entitats, sempre que l’import d’estes, inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de l’activitat subvencionada. En este sentit ,es deurà sempre especificar si els programes, projectes o activitats que presenten a la convocatòria han sigut objecte de sol·licitud o concessió d’ajudes per altres entitats, públiques o privades, tant en iniciar-se l’expedient administratiu com en qualsevol moment del procediment que això es produïsca, i en este cas presentaran relació d’aquestes, i en detallaran la seua quantia i finalitat, amb l’objectiu que mai es puga superar amb el total de subvencions l’import dels programes. Si això succeïra es podria modificar la resolució de la subvenció de l’Ajuntament de Petrer.

1.8.- Les ajudes concedides s’imputaran al crèdit pressupostari previst per a esta convocatòria i disponible en l’aplicació pressupostària número 231/48302 del Pressupost General de l’Ajuntament de Petrer amb la rúbrica “Subvencions Igualtat i Serveis Socials”, per una quantia total màxima de 60.500,00 €.

SEGONA.- ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar subvenció associacions i entitats d’iniciativa social que presten els seus serveis a usuaris/àries del municipi de Petrer, que tinguen com a finalitat principal promoure la inserció social i fomentar i impulsar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, que necessiten una subvenció per a cobrir gastos de personal per al projecte o programa plantejat que complementen l’atenció primària de Serveis Socials de l’Ajuntament de Petrer, i a més complisquen els següents requisits:

a) Trobar-se legalment constituïdes i inscrites amb anterioritat a la data de publicació de la present convocatòria, en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Petrer.

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Petrer i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

c) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Petrer, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

d) Les altres previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCERA.- SOL·LICITUDS

3.1.- Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la seu electrònica municipal (des de la URL https://petrer.es), i per a això l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les firmes electròniques que admet esta aplicació, i es dirigiran a la Sra. alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Petrer. S’admetrà únicament una sol·licitud per entitat.

3.2.- Les sol·licituds s’ajustaran al model annex 1 “Sol·licitud de Subvenció” degudament omplit i acompanyat de la següent documentació:

a) Si el sol·licitant és persona jurídica, haurà d’aportar, llevat que hagen sigut presentats amb anterioritat, i no hagen experimentat variació, els següents documents:
– Escriptura o document públic de constitució i estatuts de l’entitat inscrits en el registre oficial corresponent.
– Còpia del NIF.
– Documentació que acredite la representació que té el firmant de la sol·licitud, per a actuar en nom de l’entitat amb poder suficient.

b) Annex 2 “Projecte o programa a subvencionar”: Antecedents del sol·licitant i presentació del projecte o programa a subvencionar, acompanyat d’un pressupost d’aquest. Si es desitja ampliar la informació es pot adjuntar a este annex una memòria explicativa addicional.
c) Annex 3 “Alta i manteniment de tercers” amb les dades bancàries per a l’ingrés de la subvenció, adjuntant la documentació que corresponga segons el que s’ha indicat en l’apartat “documentació adjunta”. No serà necessari presentar-la quan aquesta documentació haja sigut presentada amb anterioritat i no haja experimentat variació, si bé en este cas hauran d’indicar expressament aquesta circumstància adjuntant un escrit signat que confirme el número del compte bancari i la convocatòria per a la qual es va presentar.
d) Certificats d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i amb l’Ajuntament de Petrer (sol·licitant en aquest últim cas aquesta informació a SUMA Petrer), i davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3.3.- En cas de no presentar esta documentació o ser incompleta es requerirà a l’associació o entitat perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene la falta o presente la documentació corresponent, i s’advertix que, en cas de no fer-ho en el termini indicat, es considerarà que desistix de la seua petició i esta s’arxivarà.

QUARTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Bases subvencions gastos de personal i activitats a associacions any 2023