Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament que realitzen organitzacions no governamentals. Anualitat 2021

Publicada per Concejalía de Paz y Solidaridad el

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 11 de novembre de 2021, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la Convocatòria per a la concessió d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament que realitzen Organitzacions no Governamentals, d’acord amb les següents bases:

 

Annex I. Sol·licitud de subvencions 2021

Annex II. Fitxa tècnica-Fitxa resum del projecte 2021

Annex III. Formulari d’Identificació del Projecte de Cooperació 2021

Annex IV. Informe final per a la justificació de projectes 2021

Annex V. Registre de factures corresponents a la subvenció municipal 2021

Annex VI. Alta i manteniment de tercers

Annex VII. Informació sobre protecció de dades

Annex VIII Declaració responsable per a la concessió de subvencions