Subvencions de foment i activitats esportives 2022

Publicada per Concejalía de Deportes el

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Petrer, dins dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions locals que desenvolupen activitats i esdeveniments esportius per a la temporada 2021/2022.

La present convocatòria té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques a associacions locals, amb la finalitat de promoure i donar suport a les activitats i esdeveniments esportius que propicien la participació dels ciutadans en la vida local i fomenten la pràctica de l’activitat físico-esportiva en el municipi de Petrer. S’establixen les següents dues línies de subvenció:

– Línia de subvenció 1: Pel foment ordinari d’una o diverses disciplines esportives

– Línia de subvenció 2: Per organitzar i dur a terme esdeveniments esportius extraordinaris.

VEGEU LES BASES DE SUBVENCIONS DE FOMENT I ACTIVITATS ESPORTIVES 2022