Qui som

Publicada per Concejalía de Seguridad Ciudadana Policía el

La Policia Local és un institut armat de naturalesa civil, jeràrquic i la Prefectura del qual ostenta la primera autoritat local.

La Llei orgànica 2/1986 reconeix expressament la pluralitat policial en determinar en el seu article 1.4 que “el manteniment de la seguretat pública s’exercirà per les diferents Administracions Públiques a través de les Forces i cossos de Seguretat”.

Referent a això la Llei orgànica 1/1992 de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana té com a finalitat la d’assegurar la convivència ciutadana, l’erradicació de la violència i la utilització pacifica de les vies i espais públics, així com la prevenció de la comissió de delictes i faltes.

La Llei orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat va establir que la Policia és un Cos policial que depén de les Corporacions Locals. Els principis bàsics d’actuació dels membres de les forces i cossos de Seguretat estan recollits en l’article 5 de la Llei orgànica 2/1986. Segons l’article 53 del citat text legal, els cossos de Policia Local hauran d’exercir les següents funcions:

.- Protegir les autoritats de les Corporacions Locals i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

.- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al nucli urbà, d’acord amb allò regulat en les normes de circulació.

.- Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

.- Policia administrativa, quant a les Ordenances, Bàndols i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.

.- Participar en les funcions de Policia Judicial.

.- La prestació d’auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.

.- Efectuar diligències de prevenció i totes aquelles actuacions que tendisquen a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establit en les Juntes Locals de Seguretat.

.- Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.

.-Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.

WordPress Video Lightbox Plugin