Convocatòria de subvencions de Serveis Socials a associacions, destinades a sufragar despeses d’activitats, que actuen en els sectors d’atenció primària, any 2022

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A SUFRAGAR LES DESPESES D’ACTIVITATS A ASSOCIACIONS I ENTITATS PRIVADES SENSE FINS DE LUCRE, QUE ACTUEN EN ELS SECTORS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DELS SERVEIS SOCIALS DE PETRER, (FOMENT I PROMOCIÓ DE LA INCLUSIÓ SOCIAL, CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ACCESSIBILITAT I COOPERACIÓ SOCIAL) ANY 2022 REGIDORIA D’IGUALTAT I SERVEIS SOCIALS AJUNTAMENT DE PETRER

PRIMERA.- OBJECTE I FINANÇAMENT

1.1.- Les presents bases i convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats d’iniciativa social, amb la finalitat de promoure i donar suport als programes i activitats que propicien la igualtat, la participació de la ciutadania en la vida local, la prevenció de la violència de gènere i fomenten i impulsen la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de manera que es que es perseguisca la plena inclusió de les persones en la societat, així com l’animació comunitària en el desenvolupament de programes que complementen les activitats de competència de Serveis Socials en el municipi de Petrer.

1.2.- La present subvenció està destinada a cobrir fins a un màxim del 80% de la suma de les despeses subvencionables del total de les activitats plantejades. S’atorgarà un màxim de 3.000,00 euros per associació o entitat.

1.3.- Les ajudes concedides s’imputaran al crèdit pressupostari previst per a esta convocatòria i disponible en l’aplicació pressupostària número 231/48302 del Pressupost General de l’Ajuntament de Petrer amb la rúbrica “Subvencions Igualtat i Serveis Socials”, per un import total màxim de 20.500,00 euros.

1.4.- Estes ajudes tenen com a finalitat contribuir al finançament de despeses de les entitats que operen en l’àmbit de l’acció social. S’establixen dues línies de subvenció:

LÍNIA 1: La subvenció està destinada a cofinançar les despeses derivades de projectes i programes d’activitats no lucratives que tinguen el caràcter de:

a) Activitats la finalitat principal de les quals siga el foment i promoció de la inclusió i cohesió social, prevenció, accessibilitat i cooperació social.

b) Activitats que incidisquen en la problemàtica social de la població en general o centrades en algun sector: tercera edat, persones en situació de dependència, persones amb diversitat funcional, família i infància, persones amb alguna patologia i/o malaltia, persones immigrants i altres col·lectius en situació de risc o exclusió social.

c) Accions la finalitat de les quals siga l’adquirir material o equipament per a la prevenció de la COVID-19 en aquells espais en els quals les associacions desenvolupen la seua activitat (com ara màscares, gels desinfectants, mampares de vidre per a taules, guants, viseres, i aquells materials necessaris degudament justificats).

LÍNIA 2: La subvenció està destinada a cofinançar les despeses derivades de projectes i programes d’activitats no lucratives que tinguen el caràcter de:

a) Activitats la finalitat principal de les quals siga el foment i promoció de la igualtat de gènere: campanyes; accions coeducatives; tallers que fomenten la igualtat entre dones i hòmens; visibilització de les dones a nivell social i comunitari; empoderament femení; així com qualsevol activitat que fomente la igualtat entre dones i hòmens.

b) Activitats que incidisquen en la problemàtica social de la violència contra les dones, els sistemes de discriminació contra elles i la seua prevenció a nivell social i comunitari.

c) Activitats que eliminen rols i estereotips sexistes, per eliminar desigualtats per raó de sexe.

Tant les activitats de la línia 1 com les de la línia 2 han d’estar obertes a la participació de persones no pertanyents a l’associació o entitat sol·licitant.

1.5.- Queden excloses de la present convocatòria:

a) Activitats que no tinguen una marcada finalitat social.

b) Activitats realitzades amb ànim de lucre.

c) Activitats lúdiques, l’objectiu final de les quals siga exclusivament l’oci.

d) Adquisició de béns inventariables, ni a infraestructura o despeses d’inversió.

e) Associacions o entitats que no presenten el projecte a valorar juntament amb la resta de documentació requerida en la present convocatòria.

f) Activitats promogudes per partits i grups polítics.

g) Activitats que fomenten o puguen incitar directament o indirectament a l’ús de drogues, alcohol o tabac, o que realitzen apologia del consum d’estes.

Per tant, no s’admetran factures justificatives per estos motius ni per:

• Dietes i desplaçaments.

• Impostos i taxes de qualsevol administració pública, exceptuant l’IVA que no siga susceptible de recuperació o compensació (art. 31 Llei 38/2003).

• Despeses de representació i despeses sumptuàries.

1.6.- Les associacions subvencionades podran subcontractar fins al 100% de l’execució del projecte o programa subvencionat, si bé hauran de respectar els requisits i limitacions establits en la normativa reguladora vigent en matèria de subvencions.

1.7.- Estes subvencions es convoquen en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, que regixen en la gestió d’ajudes i subvencions públiques, de conformitat amb el que s’establix en l’article 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

SEGONA.- ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar subvenció associacions i entitats d’iniciativa social que presten els seus serveis a usuaris/àries del municipi de Petrer, que tinguen com a finalitat principal promoure la inserció social i fomentar i impulsar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, i a més complisquen els següents requisits:

a) Trobar-se legalment constituïdes i inscrites amb anterioritat a la data de publicació de la present convocatòria, en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Petrer.

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Petrer i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si és el cas.

c) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Petrer, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

d) Les altres previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCERA.- SOL·LICITUDS

3.1.- Totes les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la seu electrònica municipal (des de la URL https://petrer.es), i per a això l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet esta aplicació, i s’hauran de dirigir a la Sra. alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Petrer.

3.2.- Les sol·licituds s’hauran d’ajustar al model annex 1 “Sol·licitud de Subvenció” degudament omplit i acompanyat de la següent documentació:

a) Si el sol·licitant és persona jurídica, haurà d’aportar, llevat que hagen sigut presentats amb anterioritat, i no hagen experimentat variació, els següents documents :

– Escriptura o document públic de constitució i estatuts de l’entitat inscrits en el registre oficial corresponent .

– Còpia del NIF.

– Documentació que acredite la representació que té el signant de la sol·licitud, per a actuar en nom de l’entitat amb poder suficient, en cas que no quede acreditat a través del certificat digital utilitzat en la presentació de la sol·licitud.

b) Annex 2 “Projecte o activitat a subvencionar”: Antecedents del sol·licitant i presentació del projecte o activitat a subvencionar. Si es desitja ampliar la informació es pot adjuntar a este annex una memòria explicativa addicional.

c) Annex 3 “Alta i manteniment de tercers” amb les dades bancàries per a l’ingrés de la subvenció, adjuntant la documentació que corresponga segons l’indicat en l’apartat “Documentació adjunta”. No serà necessari presentar-la quan esta documentació haja sigut presentada amb anterioritat i no haja experimentat variació, si bé en este cas caldrà indicar expressament esta circumstància adjuntant escrit signat per a confirmar el número del compte bancari i la convocatòria per a la qual es va presentar.

d) Certificats d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat social, en cas de no autoritzar l’Ajuntament a obtindre eixa informació.

3.3.- En cas de no presentar esta documentació o ser incompleta es requerirà a l’associació o entitat perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, corregisca la falta o presente la documentació corresponent, i s’advertix que, en cas de no fer-ho en el termini indicat, es considerarà que desistix de la seua petició i esta s’arxivarà.

QUARTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i finalitzarà el 16 de setembre de 2022 els dos dies inclusivament.

Bases subvenciones a asociaciones para gastos actividades año 2022