Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de serveis socials per a l’exercici 2022.

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2022 – 0007 s’aprova la Convocatòria anual de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva.

Primer. Beneficiari/àries: persones físiques que complisquen els requisits establits en l’apartat 2 de l’Ordenança reguladora per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials.

Segon. Finalitat: prevenció de situacions de risc o d’exclusió social, l’atenció a les necessitats bàsiques i d’emergència social de la ciutadania.

Tercer. bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials aprovades per la Junta de Govern Local de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió celebrada el 28 de març de 2019, modificades per l’acord de 23 de desembre de 2021.

Quart. Import: quantia màxima: 321.000,00 euros. Desglossat en:

Prestacions econòmiques individualitzades: 300.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 231-48300.

Prestacions d’empobriment energètic: 21.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 231-48301.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: les sol·licituds s’hauran de dirigir al Sr/a. alcalde/ssa-president/a de l’Ajuntament, i caldrà presentar-les en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini s’estendrà des de la publicació d’esta convocatòria en el BOP d’Alacant fins al 30 de novembre de 2022.

CONVOCATÒRIA