Convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials, anualitat 2020.

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 gener de 2020, va aprovar la Convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials en règim de concurrència competitiva per a l’anualitat 2020, que textualment diu:

“De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Base Cinquena de l’Ordenança Reguladora de les Bases per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials, es proposa l’aprovació de la Convocatòria Anual d’aquestes prestacions per a l’exercici 2020.

Primer. Beneficiaris: Persones físiques que complisquen amb els requisits establits en
l’apartat 2 de l’Ordenança Reguladora per a la concessió de prestacions econòmiques
individualitzades en matèria de servicis socials.

Segon. Finalitat: Prevenció de situacions de risc o d’exclusió social, l’atenció a les necessitats bàsiques i d’emergència social de la ciutadania.

Tercer. Bases reguladores: Ordenança Reguladora per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials en règim de concurrència
competitiva aprovades en Junta de Govern del 28 de març del 2019 i publicades en el BOP núm. 65 de 5/04/2019 i modificades per acord de Junta de Govern de 3 d’octubre de 2019, publicat en el BOP núm. 201 de 22/10/19.

Quart. Import: Quantia màxima: 119.042,83 euros. Desglossat en:
Prestacions econòmiques individualitzades: 100.000,00 euros
Prestacions empobriment energètic: 19.042,83 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es dirigiran a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament, i es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini s’estendrà des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP d’Alacant fins al 15 de novembre de 2020.

El que es publicar perquè en prengueu coneixement.”

 

EDICTE CONVOCATÒRIA PEIS 2020