ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR, MITJANÇANT CONCURS, EL LLOC DE GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L.

Publicada per Innovación y Comunicación el

Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model que s’acompanya en les bases com a annex, dirigides a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L., en horari d’atenció al públic, en format digital, en el Registre d’Entrada de la mateixa societat, a través de la seua seu electrònica (https://serviciosmunicipalesdepetrer.sedelectronica.es/), o per qualsevol de les formes que determina l’article 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si es presenten per correu s’ha d’informar la societat de la remissió postal de la instància, abans que acabe el seu termini de presentació.

El termini de presentació d’instàncies i documentació serà de deu hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Les bases íntegres de la convocatòria han sigut publicades en el Portal de Transparència de la Societat en la seu digital en el següent enllaç: (https://serviciosmunicipalesdepetrer.sedelectronica.es/transparency/09c9c187-659c-4a03-81cb-c45367bab461/) i el seu tauler d’anuncis, i cal donar-los publicitat, a més, a través del web municipal i el diari local setmanal El Carrer.