1. Mesures relatives a vetles i enterraments.

– Les vetles limitaran el seu aforament a 1/3 amb un límit màxim, a cada moment, de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats, siguen o no convivents i sempre que es puga garantir la distància de seguretat.

– La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

2. Mesures relatives a celebracions.

– Les cerimònies podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions sempre que no se supere el 30 per cent del seu aforament amb un màxim de 30 persones.

– Les celebracions que pogueren tindre lloc després de la cerimònia i que impliquen algun tipus de servei d’hostaleria i restauració, s’ajustaran al que es preveu en el present acord.

3. Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que no formen part de centres i parcs comercials.

– Els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, hauran de reduir a 1/3 l’aforament total en els establiments i locals.

– En el cas dels mercats que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants), es podran instal·lar fins a un màxim del 50% de les parades habitualment autoritzades, que podran, alternativament augmentar l’espai disponible, de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s’eviten les aglomeracions. En el cas de Petrer els mercats ambulants no es veuran afectats per aquesta normativa en haver-se ampliat amb anterioritat l’espai disponible per a la seua instal·lació.

4. Mesures relatives a centres comercials.

– Els centres comercials, incloses les seues zones comunes i recreatives, han de garantir el compliment dels següents requisits:

a) Que es limite a un 1/3 de l’aforament en cadascun dels establiments i locals comercials situats en ells.

b) No es permetrà la permanència de clients en les zones comunes, incloses les àrees de descans excepte per al mer trànsit entre els establiments comercials.

c) Hauran d’estar tancades les zones recreatives com parcs infantils o similars.

– El que es preveu en aquest apartat no serà aplicable a l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupe en aquestes zones comunes que es regiran per les regles establides per a l’activitat d’hostaleria i restauració en aquesta resolució.

5. Mesures relatives als establiments d’hostaleria i restauració.

– El consum a l’interior del local no podrà superar 1/3 de l’aforament. I el consum a les terrasses no podrà superar el 50% de l’aforament.

– No es permet els serveis tipus self-service o bufet.

6. Mesures relatives als hotels i allotjaments turístics.

– Les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics no podran superar 1/3 del seu aforament.

– Per als serveis de restauració, s’estarà al descrit en el punt que ordena les mesures d’establiments d’hostaleria i restauració.

7. Mesures relatives a les biblioteques i arxius.

– A les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, podran dur-se a terme activitats culturals i d’estudi en sala, sempre que no se supere el 50% del seu aforament.

8. Mesures relatives als museus i sales d’exposicions.

– Els museus i sales d’exposicions, de qualsevol titularitat i gestió, poden acollir tant visites de públic com activitats culturals, educatives, conferències, tallers i concerts, sempre que no se supere el 50% de l’aforament autoritzat per a cadascuna de les sales i espais tancats del museu i de les sales d’exposicions.

9. Mesures relatives a visites i altres activitats culturals en monuments i altres equipaments culturals.

– Els monuments i altres equipaments culturals seran accessibles per al públic per a la seua visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones, sempre que no se supere el 50% de l’aforament autoritzat.

10. Mesures relatives als cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, i recintes i establiments destinats a actes culturals i espectacles a l’aire lliure.

– Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais tancats similars podran desenvolupar la seua activitat amb el públic assegut i sempre que no se supere el 50% de l’aforament autoritzat en cada espai tancat. Es recomana no menjar ni beure a l’interior de les sales. Les entrades han de ser numerades i els seients preassignats amb identificació de les persones que els ocupen. L’Ajuntament de Petrer ha reduït al 25% l’aforament en les activitats culturals que organitza.

– En el cas de recintes i establiments en els quals se celebren actes i espectacles a l’aire lliure, el públic ha d’estar assegut i no es podrà superar el 50% de l’aforament autoritzat.

11. Mesures relatives a l’activitat esportiva no professional ni federada.

– A l’interior de les instal·lacions esportives, fora de l’àmbit regulat pel Consell Superior d’Esports, no es podrà superar un 1/3 de l’aforament garantint ventilació.

– En les activitats grupals el màxim serà de sis persones.

– No es permetrà l’ús de vestidors ni dutxes.

– Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

12. Mesures relatives a activitats de guia turístic.

– Les activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 6 persones. Petrer ha suspés diverses activitats de ruta turística i amb grups organitzats.

13. Mesures relatives a locals i establiments en els quals es desenvolupen activitats de jocs i apostes.

– Podran desenvolupar-se les activitats en casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics d’apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de jocs i apostes conforme establisca la normativa sectorial en matèria de joc, sempre que no se supere 1/3 de l’aforament autoritzat en cadascuna de les sales. L’ocupació màxima de cada taula serà de 6 persones.

16. Mesures relatives a piscines recreatives.

– Les piscines per a ús recreatiu, piscines d’hotels, allotjaments turístics i piscines d’urbanitzacions hauran de respectar el límit d’1/3 de la seua capacitat d’aforament per a les piscines tancades i del 50% en piscines a l’aire lliure tant quant al seu accés com a la pràctica recreativa.

– No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

17. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d’ensenyament no reglat.

– L’activitat que es realitze en aquests centres podrà impartir-se de manera presencial sempre que no se supere 1/3 de l’aforament màxim permés.

18. Mesures relatives a centres de persones majors i persones amb discapacitat.

– Restricció de les visites en centres residencials:

Se suspendran les visites, mantenint únicament:

– Les estrictament necessàries per raons sanitàries.

– Les d’acompanyament en situació de defunció imminent.

– Les d’alleujament de la descompensació neurocognitiva quan així ho considere l’equip assistencial.

– Les visites a residents amb infecció resolta en els últims 3 mesos, extremant les mesures de precaució.

Es podrà autoritzar l’acostament de familiars amb cita prèvia per a contacte visual, sense contacte físic i amb les màximes mesures de prevenció enfront del COVID-19 i sempre que siga possible en espais a l’aire lliure.

En cap cas es permetrà l’entrada a persones amb símptomes respiratoris o febre.

– Se suspén l’activitat dels centres de dia per a persones majors, centres especialitzats d’atenció als majors (CEAM), centres integrals de majors (CIM), i llars/clubs de convivència per a persones majors, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió.

19. Mesures restrictives en les seus festeres (quarters festers).

En l’actual situació en la qual ens trobem, les activitats de les seus festeres, dels quarters festers i establiments amb la catalogació de lletra B, han de limitar-se en nombre de persones i conceptuar-se com a reunions de caràcter social amb un màxim de 6 persones.

WordPress Video Lightbox Plugin