Servicis Generals – Infraestructures

obras

Obres

La brigada d’obres té com a objectiu la conservació i manteniment de totes les zones de vianants, vials, dependències i equipaments municipals. També atén a les necessitats de la resta de Regidories, i els dona suport en actuacions d’obra civil, a fi de mantindre els espais públics en les millors condicions. D’aquesta manera s’assegura la seguretat i protecció de tots els usuaris.

fontaneria

Aigües i Clavegueram

Equip de professionals en l’àmbit de la infraestructura hidràulica que s’encarrega de la gestió del manteniment del clavegueram de la xarxa general i de reparacions de llanterneria de les instal·lacions municipales. 

A més de realitzar labors de manteniment i reparació, col·laboren activament en treballs d’actualització GIS de les xarxes de sanejament municipals.

mantenimiento

Manteniment

Les directrius que marquen l’actuació d’aquesta àmplia unitat són les de prestar un servici de manteniment de ferreria, transport, pintura i control de magatzematge, amb l’objectiu de conservar les instal·lacions municipals.

L’equip de ferreria atén les diferents demandes de manteniment de tancaments metàl·lics d’edificis públics, i reixes balustres en jardins i via pública.

La unitat de Transport s’encarrega de realitzar suport als diferents departaments de la Regidoria de Servicis Generals i realitza les diverses col·laboracions que l’Excm. Ajuntament de Petrer presta a les diferents associacions i entitats d’àmbit local.

A més d’oferir els servicis amb els seus diferents oficis, és la secció amb major col·laboració amb els diferents esdeveniments i festes municipals, tant en la part organitzativa com en el desenvolupament d’aquestes.

L’equip de pintura participa en la renovació d’edificis municipals així com en la conservació de l’equipament urbà.

Finalment, i no menys important, està l’equip de control i conservació de magatzematge dels diversos materials, maquinària i vehicles, de tots els departaments que componen esta Regidoria.

electricidad

Enllumenat Públic i Estalvi Energètic

La missió de la Unitat és conservar i mantindre el bon estat de l’enllumenat públic, inspecció contínua, manteniment preventiu i correctiu, reparació i renovació del patrimoni de lluminàries de la ciutat.

Este departament realitza un gran esforç en la col·laboració amb els diferents esdeveniments i festes municipals.

La direcció d’este departament s’encarrega a més de la gestió i actualització de l’inventari de punts de llum, canalitzacions i centres de protecció i comandament.

Tan important és el manteniment com el control i l’optimització de consums, que també realitza esta secció, desenvolupant projectes d’estalvi energètic, innovant en automatització de senyalització semafòrica i control d’instal·lacions elèctriques per gestió telemàtica.