Transparència – Tràmits i Servicis

Sol·licitud d'informació

Persones que desitgen conéixer qualsevol informació de la qual dispose l’Ajuntament de Petrer.

Dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Petrer amb les següents dades:

– Etiqueta Identitat Informació que se sol·licita (no és necessari motivar la sol·licitud) .

– Adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions .

– Modalitat preferida perquè es proporcione la informació sol·licitada (En paper, formats electrònics, visualització, etc).

Òrgan gestor de l’expedient: Alcaldia
Termini màxim per a resoldre: 1 mes (ampliable a 2 mesos en cas que la informació sol·licitada siga molt complexa o voluminosa)
Efectes del silenci administratiu: Negatiu
Normativa aplicable: – Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Dret d’accés a la informació. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2013-12887&p=20181206&tn=1#*ciii)
– Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència , Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Capítol II.
(http://www.dogv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_3137.pdfSe abre en ventana nueva)
WordPress Video Lightbox Plugin