Petrer sancionarà amb fins a 3.000 euros l’explotació de dones i la prostitució exercida en espais públics

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

Petrer sancionarà amb fins a 3.000 euros l’explotació de dones i la prostitució exercida en espais públics

El ple de la Corporació Municipal de Petrer ha aprovat una ordenança municipal que té com a finalitat promoure l’erradicació de la prostitució i altres formes d’explotació sexual en el municipi. El nostre objectiu amb aquesta ordenança, que és pionera a la província d’Alacant, és protegir els drets de les dones víctimes del sistema prostitucional”, ha indicat la regidora d’Igualtat i Serveis Socials, Ana Tortosa.

I és que l’Ajuntament de Petrer porta un llarg recorregut de treball sobre esta matèria. De fet, al març d’aquest mateix any, va celebrar unes jornades, en el marc del 8M, Dia Internacional de les Dones, contra la prostitució i el tràfic de dones i xiquetes, en les quals van participar ponents expertes en la matèria. Treballem amb el focus posat en el fet que la prostitució és una forma més de violència contra les dones, d’aquí ve que les sancions que establix l’ordenança es dirigixen sempre cap a l’home que sol·licita estos serveis”, ha subratllat Nuria Molina, agent d’Igualtat de l’Ajuntament.

L’ordenança articula una sèrie de mesures encaminades a la defensa i protecció de les dones en situació de prostitució des d’un punt de vista jurídic, psicològic i social, i a garantir la convivència en l’espai públic en condicions d’igualtat on tota la ciutadania puga exercir lliurement els seus drets. També identifica les conductes susceptibles d’infracció administrativa i establix les sancions corresponents que, en el cas de ser molt greus, poden ascendir a 3.000 euros.

L’àmbit d’aplicació comprén el terme espais, construccions i elements com les vies públiques de tota índole situades en el terme municipal, així com el mobiliari urbà íntegrament;  els  edificis públics, centres educatius i culturals, piscines, zones esportives i qualssevol altres construccions municipals d’anàloga naturalesa que siguen destinades a un ús o a un servei públic; però també els vehicles que es troben estacionats en les instal·lacions de qualsevol espai públic municipal, així com en la via pública, entre altres.

L’ordenança establix tres nivells d’infracció que comportarà sancions: infraccions lleus per col·locar, repartir, divulgar i/o difondre publicitat que promoga, afavorisca o fomente el consum i/o mercat de la prostitució, així com el turisme sexual, quan s’utilitze l’espai públic o els elements que l’integren i que constitueixen l’àmbit objectiu d’aplicació d’aquesta. Amb multa de 500 a 750 euros.

Infraccions greus que es consideraran aquelles en les quals se sol·licite, negocie o accepte directament o indirectament serveis sexuals retribuïts.

A aquest efecte, es considera sol·licitud o acceptació, la proposició per a gaudi propi o per a un tercer de la realització de qualsevol activitat de caràcter sexual a canvi d’un pagament en diners o en espècie; la realització de qualsevol activitat de caràcter sexual en l’espai públic a canvi de retribució; així com col·laborar amb els demandants de serveis sexuals amb accions com facilitar, vigilar i alertar sobre la presència d’els/les agents de l’autoritat. En aquests casos les sancions oscil·len entre 750 i 1.500 euros.