La regidoria de Joventut, habilitada per a poder tramitar el bo de lloguer jove a Petrer

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Petrer ha sigut autoritzada per a poder realitzar presencialment la tramitació del “bo lloguer jove”, ajudant aquells jóvens que no compten amb els mitjans tecnològics necessaris o tinguen dubtes sobre el procés de tramitació.

En eixe sentit, el regidor ha recordat que fa unes setmanes es va presentar, per part del Govern d’Espanya, el bo lloguer jove, una ajuda de 250 euros per al pagament del lloguer de vivendes, “ajuda de la qual informem a través de les nostres xarxes socials”. Ara, la regidoria ha fet un pas més en sol·licitar l’autorització per a, en les oficines de joventut locals, poder ajudar els joves del municipi a tramitar estes ajudes, per a això és necessari agafar cita prèvia a través del telèfon 966 950 671.

Els requisits per a poder sol·licitar el bo lloguer jove són: tenir menys de 36 anys en el moment de sol·licitar l’ajuda; tindre nacionalitat espanyola o d’alguns dels Estats membres de la Unió Europea o l’Espai Europeu, i per a sol·licitants no comunitaris, tindre estada o residència regulada a Espanya tots els membres en convivència; ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, un contracte d’arrendament d’habitatge; l’habitatge haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària; el preu de lloguer haurà de ser igual o inferior a 600 € mensuals; ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l’iprem referits a 14 pagues (24.000 €); el sol·licitant de l’ajuda ha de ser titular del contracte d’arrendament o cessió i titular del compte bancari per a l’abonament de l’ajuda; no ser perceptor d’altres ajudes a habitatge incompatibles; tindre font d’ingressos; no tindre relació parentiu de consanguinitat o parentiu 1r grau (pare, fills, sogre, sogra, nora, gendre), amb la persona propietària de l’habitatge.

La resta de detalls així com la documentació a aportar i les opcions de tramitació es poden trobar en:

https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/bono-lloguer-jove