Descarregar el formulari per a adherir-se ACÍ 


De conformitat amb el que es disposa en el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Petrer, s’exposa al públic, per a coneixement general, l’obertura d’expedient informatiu per al nomenament de Filla Predilecta de Petrer a favor de la Sra. María Carmen Rico Navarro (aprovat per acord de Ple de data 30 de gener de 2020), mitjançant la seua publicació en el tauler d’anuncis i en la web municipal, durant el termini de 40 dies naturals, a fi de que puga ser examinat, i adherir-se a ell i al·legar qualsevol observació sobre la proposta, per part de veïns, entitats, associacions i col·lectius de la localitat.

Els escrits hauran de presentar-se en el termini establit, des del mateix dia de la seua publicació, fins al dia 20 de març del 2020, a les 14 hores, en el Registre general municipal, de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 hores, o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, en la següent adreça: https://sede.petrer.es, o bé per correu certificat o qualsevol altre mitjà autoritzat pel procediment administratiu, enviant en aquest cas al fax núm. 965 376 968 una còpia de l’escrit remés, degudament segellat per Correus o per l’administració oportuna, que acredite que la sol·licitud està dins de termini.

 

WordPress Video Lightbox Plugin