EDICTE – Mostra d’artesania en el barri de la Santa Creu

Publicada per Concejalía de Cultura el

Per Decret 2022-1157 es va acordar anul·lar la realització el pròxim 7 d’octubre de la mostra d’artesania en el barri de la Santa Creu, per la celebració d’esta mostra els dies 30 d’abril i 1 de maig a la plaça Enric Valor, a petició de l’associació sociocultural Més que Art.

Vista la sol·licitud presentada per l’associació sociocultural Més que Art, relatiu a la realització per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, de la Mostra Temàtica d’Artesania que es detalla més baix, i d’acord amb l’Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària, que vetla pel respecte de la llibertat de concurrència, i com que l’ocupació de l’espai públic concret, no pot simultanejar-se, per a diferents mercats eventuals, és necessari complir amb el que s’establix en l’art. 6 d’aquesta ordenança, en relació a l’Organització de Mercats Ocasionals, amb motiu de festes o esdeveniments populars, de caràcter local o altres esdeveniments:

1.- Plaça Enric Valor

-Dies 30 d’abril i 1 de maig d’11 a 20 hores.

Art. 6. últim paràgraf: “Per a garantir el principi de concurrència competitiva caldrà publicitar la possible celebració del mercat ocasional durant almenys cinc dies, donant difusió a través dels mitjans que l’Ajuntament utilitze habitualment, i en el cas d’haver-hi més d’un sol·licitant s’obrirà un procediment negociat per a la concessió definitiva de l’autorització.”

En compliment d’això, s’obri un període de cinc dies hàbils, des del dia de hui, perquè

puguen optar altres interessats a col·laborar en l’organització la Mostra Temàtica d’Artesania esmentada més amunt.

La sol·licitud haurà de presentar-se en el termini establit des del mateix dia que es publique, fins al dia 26 d’abril de 2022, a les 14 hores, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Petrer o per correu certificat o qualsevol altre mitjà autoritzat pel procediment administratiu, enviant en este cas per fax, al núm. 965 376 968, una còpia de l’escrit de sol·licitud, degudament segellat per correus o per l’administració oportuna, que acredite que la petició està dintre del termini.

Edicte firmat en PDF

WordPress Video Lightbox Plugin