Edicte de recepció de subvenció d’Activitats Esportives (PAM)

Publicada per Concejalía de Deportes el

Amb relación a la resolució publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 114 de data 16/06/2022 sobre la Convocatòria d’ajudes a municipis per a la promoción de l’esport, anualitat 2022, per la qual este ajuntament ha resultat ser entitat beneficiària d’una subvención per import de 6.999,55 euros, servisca este edicte per a donar la publicitat oportuna en el Portal de Transparència d’este ajuntament.

20220720_Otros_DOC PAM (2)