Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de Serveis Socials per a l’exercici 2023

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2023 s’aprova la Convocatòria anual de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva.

Primer. Beneficiari/àries: persones físiques que complisquen amb els requisits establits en l’apartat 2 de l’Ordenança reguladora per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials.

Segon. Finalitat: prevenció de situacions de risc o d’exclusió social, l’atenció a les necessitats bàsiques i d’emergència social de la ciutadania.

Tercer. Bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials aprovades per la Junta de Govern Local de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió celebrada el 28 de març de 2019, modificades per l’acord de 23 de desembre de 2021 i per l’acord de 12 de gener de 2023.

Quart. Import: quantia màxima: 261.000,00 euros. Desglossat en:

Prestacions econòmiques individualitzades: 240.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 231-48300.

Prestacions empobriment energètic: 21.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 231-48301.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: les sol·licituds es dirigiran al Sr/a. alcalde/ssa-president/a de l’Ajuntament, i es s’hauran de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini s’estendrà des de la publicació d’esta convocatòria en el BOP d’Alacant fins al 30 de novembre de 2023.

Bases i convocatòria PEIS 2023