La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer oferix la convocatòria, inscripció i participació en els següents tallers, cursos i activitats formatives municipals:

– Taller de teatre: Taller pràctic i formatiu de tècniques teatrals, oferit per a dos nivells

diferenciats, que s’impartirà en el Centre Cultural “Espai Blanc”, situat al carrer Gabriel Payá, 12 de Petrer, durant el curs acadèmic 2021-2022, en les següents dates i horaris:

Iniciació: Dilluns i dimecres, de 20.00 a 21.30 hores, del 22 de setembre al 22 de desembre

de 2021 (22 sessions) i del 10 de gener al 15 de juny de 2022 (44 sessions).

Avançat: Dimarts i dijous, de 20.00 a 21.30 hores, del 23 de setembre al 23 de desembre de 2021 (24 sessions) i de l’11 de gener al 23 de juny de 2022 (46 sessions).

– Preinscripció: des de la data de publicació de la convocatòria del taller, curs i activitat formativa en el tauler d’anuncis i pàgina web municipal s’obrirà el termini de preinscripció, que haurà de formalitzar-se omplint la fitxa d’inscripció, que haurà de presentar-se en el Registre municipal de l’Ajuntament (plaça de Baix, 1 de Petrer), de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 hores, i fins al 15 de setembre de 2021.

– Admissió: en els tallers municipals podran inscriure’s les persones majors de 16 anys, tenint prioritat per a la seua admissió les persones empadronades a Petrer i que no hagen estat inscrites en el mateix curs l’any anterior, fins a cobrir el màxim previst de 15 alumnes en el taller d’iniciació i de 24 alumnes en el taller d’avançat.

– Sorteig i publicació de llistats provisionals: el 16 de setembre de 2021 s’elaborarà la llista provisional d’admesos, ordenada per la data de presentació de la sol·licitud, i es farà un sorteig públic, si fora necessari, per a establir l’ordre de preeminència en l’admissió, així com una llista d’espera per a cobrir possibles baixes durant el curs.

– Inscripció: el 17 de setembre de 2021 es publicarà la llista d’admesos i suplents, i els interessats disposaran d’un termini per a la presentació, en l’Oficina de Cultura (Espai Blanc (c/ Luis Chorro, 7 de Petrer), del justificant de pagament de la taxa d’inscripció durant el curs acadèmic en el Taller de teatre, per un import anual de 105,60 per a nivell d’Iniciació (66 sessions) i 112,00 € per a nivell d’Avançat (70 sessions), que finalitzarà el 22 de setembre de 2021, a les 14 hores.

No s’admetran reclamacions, ni es tindran en compte les sol·licituds d’inscripció que no es troben degudament omplides o quan els interessats no presenten els justificants del pagament de la taxa abans de la data límit establida en la convocatòria corresponent per la regidoria organitzadora.

– Baixes per no-assistència: quan una persona no assistisca durant el curs a dues sessions consecutives sense justificar, perdrà el dret d’assistència als tallers, cursos i/o activitats formatives en els quals s’haguera inscrit, i no podrà reclamar per cap concepte.

– Anul·lacions i devolució de taxes: si el curs no arribara al mínim de 7 persones inscrites, la regidoria organitzadora podrà ampliar el seu període d’inscripció fins a completar les places o bé anul·lar-lo. Si el/la sol·licitant haguera pagat la quota del curs, podrà sol·licitar-ne la devolució.

– Responsabilitat: l’Ajuntament de Petrer declina tot tipus de responsabilitat sobre possibles riscos que pogueren afectar els usuaris dels tallers, cursos i activitats formatives municipals durant el desenvolupament dels cursos i activitats programades, com ara danys fortuïts, accidents, furts, etc.

– Organització: la participació en els tallers, cursos i activitats formatives municipals implica la total acceptació d’estes normes i condicions, que podran ser interpretades per l’Ajuntament de Petrer per a resoldre qualsevol circumstància no prevista en la present normativa, que es regix per la normativa de funcionament, inscripció i participació en la programació dels tallers municipals organitzats per la Regidoria de Cultura i Patrimoni, aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió de data 9 de juliol de 2020.

Per a resoldre qualsevol dubte o consulta haurà de posar-se en contacte amb la Regidoria de Cultura i Patrimoni en el Centre Cultural “Espai Blanc” (c/ Luis Chorro, 7 de Petrer), telèfon 966 989 409 i correu electrònic: cultura@petrer.es.

WordPress Video Lightbox Plugin