BECA DE FORMACIÓ ARQUEOLÒGICA

Publicada per Concejalía de Cultura el

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2021, va acordar aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’una beca de formació arqueològica per al Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro per a 2022.

Les persones aspirants hauran de complir necessàriament els següents requisits:

a) Residir a la Comunitat Valenciana.

b) Haver finalitzat el grau d’Història en les promocions (2018, 2019 i 2020).

c) Haver cursat el màster en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni de la Universitat d’Alacant o similars d’altres universitats.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el tauler d’anuncis i de l’anunci en la pàgina web de l’Ajuntament.

Les sol·licituds seran remeses telemàticament pel registre electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament de Petrer, omplint la instància genèrica > tramitar, amb les dades personals, i indicant en “Expose” el següent: “En conéixer la convocatòria de la beca d’arqueologia per al Museu Dámaso Navarro 2022”; i en Solicite: “Participar en el concurs de mèrits d’esta convocatòria pública per a optar a la beca del museu”.

BASES

EDICTE

WordPress Video Lightbox Plugin