Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per al foment de projectes i activitats culturals, anualitat 2022

Publicada per Concejalía de Cultura el

L’Ajuntament de Petrer pretén fomentar i donar suport a l’activitat cultural i artística realitzada per les associacions i entitats ànim de lucre de Petrer que tinguen com a destinatària la població en general, i incentivar d’esta manera el creixement del teixit associatiu i promoure el desenvolupament de la vida social i cultural de la localitat.

 

La Regidoria de Cultura, Patrimoni i Memòria Històrica de l’Ajuntament de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, proposa l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats locals que desenvolupen projectes i activitats culturals a Petrer, en l’anualitat 2022, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

CERTIFICAT DE L’ACORD

Annex 1 (Sol·licitud)
Annex 2 (Projecte)
Annex 3 (Alta i manteniment de tercers)
Annex 4 (Declaració responsable)
Annex 5 (Compte justificatiu)
Annex 6 (Justificant de pagament)
Annex 7 (Protecció de dades)

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin