La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 16 d’octubre de 2020, va acordar aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’una beca de formació per al Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro per a 2021.

Els aspirants hauran de complir necessàriament els requisits següents:

a) Residir a la Comunitat Valenciana.

b) Haver finalitzat el grau d’Història, Humanitats o Història de l’Art en les últimes promocions (2018, 2019 i 2020).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar de la publicació del present edicte en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’Ajuntament.

Les sol·licituds seran remeses telemàticament pel registre electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament de Petrer (https://bit.ly/3ii5b0m), emplenant la instància genèrica > tramitar, amb les dades personals i indicant en Exposa el següent: Coneixent la convocatòria de la beca de formació per al Museu Dámaso Navarro“, i en Sol·licita “Participar en el concurs de mèrits d’aquesta convocatòria pública per a optar a la beca del museu ”.

 

WordPress Video Lightbox Plugin