Bases per a la concessió d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament (2020)

Publicada per Concejalía de Infancia y Juventud Juventud el

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en sessió ordinària de data 16 d’octubre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la Convocatòria per a la concessió d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament que realitzen Organitzacions no Governamentals, d’acord amb les següents bases:

Edicte Bases Subvencions ONG 2020

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

ANNEX V

ANNEX VI. Instruccions Subvencions ONGS 2020

Alta i Manteniment tercers