Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d’associacions locals. Anualitat 2021.

Publicada per Concejalía de Cultura el

Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d'associacions locals. Anualitat 2021.

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, destinades a les escoles de música i educands d’associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de Petrer, per a l’anualitat de 2021.

PRIMERA.- OBJECTE I FINANÇAMENT

L’Ajuntament de Petrer pretén contribuir al foment i difusió de la tradició musical popular valenciana, declarada Bé Immaterial de Rellevància Local per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (de conformitat amb l’Ordre 1/2011, de 12 de juliol), materialitzada principalment per les societats musicals de la Comunitat Valenciana, a través de la presència i participació de les bandes de música en els actes festius i culturals que es desenvolupen en el municipi, reconeixent el seu paper dinamitzador com a agents cultural i col·lectius associatius fonamentals en la labor divulgativa i de promoció de l’educació musical entre la població en general i el desenvolupament de l’activitat sociocultural i festivomusical pròpia de la vida social i cultural de la localitat, per incentivar el desenvolupament del teixit associatiu cultural i musical a Petrer, especialment de la música de banda, així com altres manifestacions de música popular i tradicional, a través del suport a les escoles de música i educands de les associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de la població.

La present convocatòria té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de la població, amb la finalitat de promoure i donar suport al funcionament de les escoles de música i educands que fomenten l’ensenyament i pràctica de l’activitat musical en el municipi de Petrer.

S’establixen els següents apartats i línies de subvenció, amb la seua corresponent dotació pressupostària:

1.- Línia de subvenció 1: Funcionament de les escoles de música i educands.

Apartat 1.A: escoles de música i educands pertanyents a associacions o societats musicals federades, amb banda de música, amb una dotació pressupostària de 26.000,00 €.

Apartat 1.B: altres escoles de música i educats pertanyents a associacions o col·lectius de música tradicional o popular, amb una dotació pressupostària de 8.000,00 €.

2.- Línia de subvenció 2: adquisició d’instruments musicals.

Apartat 2.A: adquisició d’instruments i accessoris musicals inventariables destinats a les escoles de música i educands pertanyents a associacions o societats musicals, amb una dotació pressupostària de 12.500,00 €.

3.- Línia de subvenció 3: reforma i modernització de les instal·lacions i equipament de les escoles de música.

Apartat 3.A: obres de reforma i subministraments per a la millora, condicionament i modernització de les instal·lacions i locals socials de les escoles de música i educands pertanyents a associacions o societats musicals, amb una dotació pressupostària de 5.500,00 €.

Estes subvencions es convoquen en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, que regixen en la gestió d’ajudes i subvencions públiques, de conformitat amb el que s’establix en l’article 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i estan destinades a cofinançar les despeses derivades del funcionament propi de les escoles de música i educands, durant el curs acadèmic 2020-2021, entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021, atenent els següents conceptes subvencionables:

1.- Línia de subvenció 1: funcionament de les escoles de música i educands.

a) Despeses de contractació del personal docent i auxiliar de les escoles de música i educands (salaris, assegurances socials, assessoria, assegurances de responsabilitat civil i accidents, etc.).

b) Adquisició de materials didàctics, xicotetes reparacions d’instruments i despeses derivades de la compra de béns fungibles necessaris per a impartir les classes docents.

c) Activitats de formació, promoció i difusió musical (audicions, festivals, concursos, conferències, cursos i tallers, etc.) que es desenvolupen a Petrer i complementen o enriquisquen l’oferta sociocultural municipal.

d) Despeses de manteniment, lloguer, serveis i subministraments de la seu o local de l’associació destinats al funcionament propi de les escoles de música i educands.

2.- Línia de subvenció 2: adquisició d’instruments musicals.

a) Adquisició d’instruments i accessoris musicals inventariables destinats al funcionament propi de les escoles de música i educands pertanyents a associacions o societats musicals.

3.- Línia de subvenció 3: reforma i modernització de les instal·lacions i equipament de les escoles de música.

a) Obres de reforma i subministraments per a la millora, condicionament i modernització de les instal·lacions i locals socials de les escoles de música i educands pertanyents a associacions o societats musicals.

Així mateix, s’establix que queden exclosos de la present convocatòria les activitats i despeses relacionades seguidament:

a) Activitats realitzades amb ànim de lucre.

b) Activitats que no tinguen una marcada finalitat cultural.

c) Activitats docents previstes en programes d’ensenyament reglat.

d) Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de raça, sexe, religió, o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona.

e) Aquelles que fomenten o puguen incitar, directament o indirectament, a l’ús de drogues, alcohol o tabac, o que realitzen apologia del consum d’estes.

f) Despeses derivades de la compra de material d’oficina (folis, bolígrafs, carpetes, CD, DVD, cartutxos de tinta, etc.), així com la reparació dels equips informàtics.

g) Despeses de viatges, dietes i desplaçaments, així com despeses de representació i sumptuaris.

h) Despeses financeres, impostos i taxes de qualsevol administració pública, exceptuant l’IVA que no siga susceptible de recuperació o compensació (art. 31 Llei 38/2003).

i) Adquisició de mobiliari, fotocopiadores, equips informàtics i audiovisuals.

La quantia total màxima de les ajudes incloses en esta convocatòria ascendix a 52.000,00 €. Les ajudes per al funcionament de les escoles de música i educands (línia de subvenció 1) s’imputaran al crèdit pressupostari disponible en l’aplicació pressupostària 334-483.00, denominada “Subvencions d’Activitats de Cultura”, del pressupost general de l’Ajuntament de Petrer, per una quantia màxima de 34.000,00 €, mentre que les ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals (línia de subvenció 2) i la reforma i modernització de les instal·lacions i equipament de les escoles de música (línia de subvenció 3) s’imputaran al crèdit pressupostari disponible en l’aplicació pressupostària 334-780.00, denominada “Subvencions d’Inversions de Cultura”, del pressupost municipal vigent, per una quantia màxima de 18.000,00 €. No obstant això, l’autorització d’esta despesa queda supeditada a l’aprovació del crèdit corresponent en el pressupost municipal de l’exercici 2021 i sense perjudici dels reajustaments que puguen produir-se.

SEGONA.- BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris d’estes subvencions les entitats o associacions musicals locals, sense ànim de lucre, la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música, o realitzen activitats d’ensenyament no reglat, que porten a terme activitats o projectes que complisquen amb el que es preveu en la base primera i incidisquen directament en la població de Petrer, i a més complisquen els següents requisits:

a) En el cas d’associacions, trobar-se legalment constituïdes i inscrites amb anterioritat a la data de publicació de la present convocatòria, en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Petrer.

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Petrer i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

c) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Petrer, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

d) Les altres previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCERA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la seu electrònica municipal (des de la URL: https://petrer.es); per a això l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet esta aplicació, i es dirigiran a la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Petrer.

Les sol·licituds s’ajustaran al model annex 1 “Sol·licitud de subvenció” degudament omplit i acompanyat de la següent documentació:

a) Si el sol·licitant és persona jurídica, haurà d’aportar, llevat que hagen sigut presentats amb anterioritat, i no hagen experimentat variació, els següents documents:

Escriptura o document públic de constitució i estatuts de l’entitat inscrits en el registre oficial corresponent.

Còpia del NIF.

Documentació que acredite la representació que el signant de la sol·licitud, per a actuar en nom de l’entitat amb poder suficient.

b) Annex 2 “Projecte o activitat a subvencionar”: Memòria explicativa i detallada del projecte o activitat realitzada, incloent a més l’exprés esment dels resultats obtinguts i les observacions que es consideren convenients, així com del detall de despeses i ingressos (inclosos els recursos propis), a part de la subvenció d’ Ajuntament, que financen l’activitat subvencionada o, si és el cas, una declaració d’inexistència d’altres recursos destinats al mateix fi, subscrita pel representant legal de l’entitat beneficiària. Ha d’acompanyar-se d’un exemplar de tots els materials publicitaris produïts en la realització del programa o, en defecte d’això, reportatge fotogràfic de les activitats realitzades, amb la finalitat de verificar, entre altres aspectes, el caràcter públic del seu finançament.

S’inclourà, a més, l’annex 2.1 “Certificat d’activitats de l’entitat”, detallant els següents aspectes: programes d’aprenentatge oferits, dades de matriculació d’alumnes, activitats culturals i formatives desenvolupades, adquisició d’instruments, despeses de manteniment i subministraments de la seu o local de l’associació, etc., i qualsevol altra informació o documentació addicional que reculla els factors o aspectes indicats en la base cinquena per a la seua valoració.

c) Annex 3 “Alta i manteniment de tercers” amb les dades bancàries per a l’ingrés de la subvenció, adjuntant la documentació que corresponga segons l’indicat en l’apartat “Documentació adjunta”. No serà necessària la seua presentació quan esta documentació haja sigut presentada amb anterioritat i no haja experimentat variació, si bé en este cas hauran d’indicar expressament esta circumstància adjuntant un escrit signat en què es confirme el número del compte bancari i la convocatòria per a la qual es va presentar.

d) Certificats d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en cas de no autoritzar l’Ajuntament a obtindre eixa informació.

e) Annex 5 “Compte justificatiu de la despesa realitzada relativa a la subvenció o ajuda concedida”. S’haurà de presentar un model de compte justificatiu per cadascuna de les activitats o línies per a les quals se sol·licita subvenció. A este model s’adjuntaran les factures justificatives de les despeses realitzades per a dur a terme l’activitat objecte de subvenció, expedides a nom de l’entitat sol·licitant, on haurà de constar el lloc i la data d’expedició (únicament podrà estar compresa entre l’inici del període d’execució i el final del període de justificació, és a dir, entre l’1 de setembre de 2020 i la data límit de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de la present convocatòria de subvencions), núm. de factura, descripció detallada, quantitat i preu, nom o raó social de l’expedidor i NIF o CIF d’este, amb els justificants d’haver-se pagat (còpia de la transferència o de l’extracte bancari on figure el càrrec del pagament).

Cada factura i el seu corresponent justificant de pagament s’identificaran amb el mateix número d’ordre que consta en el compte justificatiu. Les factures d’imports inferiors a 1.000,00 € que s’hagen pagat en metàl·lic hauran de portar acompanyat el tiquet de caixa o un justificant de pagament. En cas de no ser possible, podran presentar un rebut signat i segellat per l’expedidor de la factura o usar el model annex 6 “Justificant de pagament en metàl·lic de factura de subvenció o ajuda concedida”.

Es farà constar en este annex que les factures presentades són fidel reflex de les originals i no podran haver sigut presentades amb anterioritat com a justificants de cap altra subvenció. En el cas que les factures hagueren sigut utilitzades per a l’obtenció d’altres subvencions o ajudes, el beneficiari haurà de presentar-les estampillades, indicant la seua part o percentatge que ha servit per a obtindre-les. Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment ho exigisca o existisquen dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l’Ajuntament de Petrer podrà sol·licitar de manera motivada l’acarament de les còpies aportades pel beneficiari, per a la qual cosa podrà requerir l’exhibició del document o de la informació original.

f) Annex 8 “Declaració responsable per a la concessió de subvencions”.

En cas de no presentar esta documentació o ser incompleta es requerirà a l’associació o entitat perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene la falta o presente la documentació corresponent, i s’advertix que, en cas de no fer-ho en el termini indicat, es considerarà que desistix de la seua petició i esta s’arxivarà.

QUARTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

QUINTA.- COMISSIÓ AVALUADORA I CRITERIS DE VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS

La Comissió Avaluadora serà l’encarregada d’interpretar les presents bases, valorar la documentació presentada i elevar a l’òrgan competent la proposta provisional de resolució, que contindrà una relació dels sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua quantia, així com d’aquells per als que es proposa la denegació o el desistiment.

Esta comissió, que ajustarà la seua composició i el seu funcionament al que es preveu en la legislació vigent, estarà constituïda per:

a) El/la regidor/a delegat/a de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer.

b) Un/a tècnic/a de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, que actuarà com a secretari/ària, amb veu, però sense vot.

c) Un/a representant de cada partit polític amb representació municipal, amb vot ponderat en funció de la seua representativitat en el Ple de la corporació.

En la valoració de les sol·licituds es tindran en compte, amb caràcter general, tant per a concedir la subvenció com per a determinar la quantia d’esta, els següents factors, així com la seua corresponent ponderació:

1.- Línia de subvenció 1: Funcionament de les escoles de música i educands.

a) Nombre de professors i/o hores de classe anuals impartides (50%).

b) Nombre d’alumnes matriculats (40%).

c) Programa d’activitats de formació, promoció i difusió musical, indicant tipus d’esdeveniment, objectius, data de realització, pressupost del projecte o cost de l’activitat subvencionada realitzada, nombre de participants, públic al qual va dirigit i repercussió i impacte social en el municipi (10%).

2.- Línia de subvenció 2: adquisició d’instruments musicals.

a) Import econòmic destinat a l’adquisició d’instruments i accessoris musicals inventariables destinats al funcionament propi de les escoles de música i educands pertanyents a associacions o societats musicals.

3.- Línia de subvenció 3: Reforma i modernització de les instal·lacions i equipament de les escoles de música.

a) Import econòmic destinat a les obres de reforma i subministraments per a la millora, condicionament i modernització de les instal·lacions i locals socials de les escoles de música i educands pertanyents a associacions o societats musicals.

La dotació pressupostària consignada en les línies de subvenció 2 i 3 es prorratejaran entre les associacions i entitats sol·licitants que siguen beneficiàries de la subvenció, mitjançant procediment de concurrència competitiva, i es distribuirà percentualment esta quantitat en funció del cost de l’activitat subvencionada realitzada i presentada per cada entitat sol·licitant.

No obstant això, la Regidoria de Cultura i Patrimoni podrà realitzar d’ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades presentades en la documentació aportada amb les sol·licituds, i podrà aplicar un factor de reducció després de comprovar la veracitat de les dades aportades, en cas de no presentar la documentació justificativa exigida en les bases o en els impresos de sol·licitud.

Una vegada valorades les sol·licituds que complisquen els requisits establits en la convocatòria, d’acord amb els criteris d’adjudicació i ponderació descrits en cada apartat o línia de subvenció, les quantitats sobrants, si n’hi haguera, es repartiran fins a esgotar la totalitat de la quantia màxima prevista en la base primera, de forma prorratejada entre tots els beneficiaris, utilitzant els mateixos criteris d’adjudicació i ponderació, sempre que la quantitat concedida no supere la quantia justificada pels beneficiaris.

SISENA.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

La instrucció i ordenació del procediment d’esta subvenció correspon a la Regidoria de Cultura i Patrimoni, que realitzarà d’ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora haurà d’emetre un informe en el qual es concrete el resultat de l’avaluació efectuada.

La Regidoria de Cultura i Patrimoni, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà l’informe-proposta de resolució provisional, degudament motivat, que serà objecte de publicació a través d’anunci en el Tauler d’edictes d’este Ajuntament i en la pàgina web municipal, tenint estes publicacions el caràcter de notificació. Es concedirà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació per a presentar al·legacions. Si no es presentaren al·legacions pels sol·licitants en este termini, l’informe-proposta de subvenció provisional s’entendrà acceptat.

Examinades les al·legacions adduïdes, si és el cas, pels interessats, formularà la Regidoria de Cultura i Patrimoni un informe-proposta de resolució definitiu, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la, així com la desestimació de la resta de sol·licituds i la seua causa.

Els informes-proposta de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat davant de l’Ajuntament de Petrer, mentre no se li haja notificat la resolució de la concessió.

L’òrgan competent per a la resolució del procediment de concessió de la subvenció és la Junta de Govern Local. Esta, a la vista de l’informe-proposta de resolució formulada per la Regidoria de Cultura i Patrimoni, i basada en l’informe emés per la Comissió Avaluadora, adoptarà, abans del 30 de desembre de 2021, l’acord relatiu a la concessió, al reconeixement de l’obligació i a l’ordenació del pagament de la subvenció que estime pertinent, i el publicarà en el tauler d’edictes d’este Ajuntament i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com en la pàgina web municipal. Si en este termini màxim no s’haguera dictat ni publicat cap resolució expressa resolució expressa, els sol·licitants podran entendre desestimades les sol·licituds, de conformitat amb el que es preveu en l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La publicació en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Petrer substituirà la notificació individual de la resolució, d’acord amb el que es preveu en l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L’import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos obtinguts pel beneficiari, supere el cost de l’activitat subvencionada, i s’haurà de comprometre el beneficiari a aportar la part restant per a la realització del projecte.

Les subvencions concedides per la Regidoria de Cultura i Patrimoni seran compatibles amb altres ajudes per a la mateixa finalitat atorgades per l’Administració o qualsevol altra entitat pública o privada.

La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar contra esta un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d’esta jurisdicció.

SETENA.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Els beneficiaris s’obliguen a complir les següents obligacions:

a) Realitzar l’activitat íntegrament durant el curs acadèmic 2020-2021, en el període comprés de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021.

b) Justificar la despesa de la subvenció d’acord amb la documentació i els terminis previstos en les bases tercera i quarta.

c) Facilitar els documents i informació que pogueren requerir-se per la Regidoria de Cultura i Patrimoni, la Comissió Avaluadora, els departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals i del Tribunal de Comptes, amb la finalitat de supervisar la subvenció atorgada.

d) Comunicar a la Regidoria de Cultura i Patrimoni qualsevol modificació del projecte objecte de subvenció, i en esta cas, esta, amb l’informe previ de la Comissió Avaluadora, resoldrà sobre l’adequació o no de les modificacions amb el projecte original, així com sobre el manteniment o denegació de la subvenció.

e) Comunicar urgentment a l’Ajuntament de Petrer l’obtenció d’ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada.

f) Fer constar en la publicitat i en la informació de l’activitat a desenvolupar que en esta col·labora l’Ajuntament de Petrer, així com instal·lar de manera permanent a l’escola de música o seu de l’associació o entitat beneficiària una placa o cartell amb la informació de la línia de subvenció concedida, reproduint sempre ben visible i en lloc destacat l’escut municipal al costat de la següent llegenda: “Col·labora: Regidoria de Cultura i Patrimoni – Ajuntament de Petrer”.

g) Destinar els béns inventariables adquirits o rehabilitats al concret per al qual es va concedir la subvenció, durant un període que no serà inferior a dos anys en el cas de l’adquisició d’instruments i de cinc anys en el supòsit de construcció, rehabilitació i millora de béns inscriptibles en registre públic, referit a les instal·lacions i equipament de les escoles de música o seu de les associacions o entitats beneficiàries.

h) Respectar i tenir en compte l’art. 29,7 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

i) Complir amb la resta d’obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L’incompliment de les obligacions pels beneficiaris suposarà la pèrdua del dret a rebre la subvenció i l’obligació de reintegrar les quantitats percebudes.

OCTAVA.- REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ

La concessió de la subvenció podrà ser revisada, de conformitat amb el que es disposa en els articles 5.1 i 24 de l’Ordenança General de Subvencions, minorant la subvenció o deixant-la sense efecte.

Tota alteració de les condicions i requisits tinguts en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció o a la revocació de la resolució de concessió, així com el reintegrament de les quantitats percebudes en els termes establits per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quan la despesa justificada fora inferior a l’import de la subvenció concedida, no hi haurà obligació de reintegrament, sinó minoració de la subvenció inicialment concedida, fins al límit de les despeses efectivament justificades, si bé, en cap cas, l’import dels fons rebuts podrà superar aïlladament, o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, el cost de l’activitat subvencionada.

En tot cas, el reintegrament de la subvenció es regirà d’acord amb el que es disposa en el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el títol III de l’Ordenança General de Subvencions.

NOVENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació sobre els tractaments de dades de caràcter personal, sobre la base de la legislació vigent en esta matèria (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals) es troba recollida en l’annex 7 d’estes bases. Totes les persones i representants de les entitats sol·licitants han de llegir esta informació.

DESENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La presentació de sol·licituds implica l’acceptació expressa i formal dels termes d’esta convocatòria.

L’acceptació de les presents bases per part del beneficiari d’una subvenció implicarà específicament el seu consentiment perquè l’Ajuntament de Petrer, en qualsevol moment de la tramitació del procediment administratiu de concessió de la subvenció previ a la fase de la realització del pagament, comprove els deutes que tinga este beneficiari pendents amb esta entitat local en període voluntari de pagament, i procedisca, d’ofici, a compensar-les amb la subvenció concedida.

Les incidències no previstes expressament en les presents bases seran resoltes per la Comissió Avaluadora en el procés de selecció i valoració de les sol·licituds formulades, atenint-se al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’aplicació amb caràcter supletori, així com en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’esta llei.

La falsedat en les dades aportades, tant en la sol·licitud com en la justificació de la subvenció, serà motiu suficient per a la pèrdua del dret a rebre la subvenció.

Les bases íntegres d’esta convocatòria, així com els seus corresponents annexos, podran consultar-se en l’Oficina de la Regidoria de Cultura i Patrimoni del Centre Cultural “Espai Blanc”, carrer Luis Chorro, núm. 7 de Petrer, i en la secció de Cultura de la pàgina web de l’Ajuntament de Petrer (www.petrer.es)”.

WordPress Video Lightbox Plugin