Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament i ciutadania global, Anualitat 2022

Publicada per Concejalía de Paz y Solidaridad el

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la Convocatòria per a la concessió d’ajudes a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament i ciutadania global que realitzen organitzacions no governamentals, d’acord amb les següents bases:

Certificat d’acord i Bases de la convocatòria

Annex I. Sol·licitud de Subvencions 2022

Annex II. Fitxa tècnica-Fitxa resum del projecte 2022

Annex III. Formulari d’identificació del Projecte de Cooperació 2022

Annex IV. Informe final per a la justificació de projectes 2022

Annex V. Registre de factures corresponents a la subvenció municipal 2022

Annex VI. Alta i Manteniment de tercers

Annex VII. Informació sobre protecció de dades