Anunci en el BOE de convocatòria del procés selectiu per a cobrir, per concurs, torn lliure, una plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, dintre de la plantilla de personal laboral fix de l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Social de Petrer.

Publicada per Concejalía de Desarrollo Económico el

Anunci en el BOE de convocatòria del procés selectiu per a cobrir, per concurs, torn lliure, una plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, dintre de la plantilla de personal laboral fix de l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Social de Petrer. (Període de presentació d’instàncies del 08/03 al 04/04/2023):

BOE Anunci de convocatòria

– Bases específiques que han de regir la convocatòria per a cobrir per concurs un plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local:

Bases específiques

– Model normalitzat d’autobaremació de mèrits:

Autobaremació de mèrits ADESP

– LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I DATA BAREMACIÓ DE MÈRITS EN CONCURS D’UNA PLAÇA AEDL – OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL 2022. (28/09/23)

LLISTA DEFINITIVA

-Edicte del tribunal qualificador del concurs per a

estabilització de la plaça d’AEDL en l’ADESP.

Informe ADESP AEDL