HORARI

Dilluns – Dissabte: de 09.00 hores a 13.30 hores i de 16.00 hores a 18.00 hores

Diumenges i festius: de 09.00 hores a 14.30 hores

Av. Rosalía de Castro núm. 1

Accés per Av. Rosalía de Castro y per Forn d’Algeps

Tramitacions comuns:

La majoria dels tràmits administratius del cementeri municipal se sol·liciten en les oficines de cementeri situades en la planta baixa de l’ajuntament, per mitjà d’una sol·licitud i adjuntant els documents necessaris en cada moment. Les més comunes són:

 

  • Sol·licitud del dret funerari: Per a este tràmit és necessari presentar sol·licitud omplida en forma i adjuntar fotocòpia del sol·licitant de la concessió. Després de la presentació de la sol·licitud, es procedirà a efectuar la liquidació de la concessió.
  • Sol·licitud de duplicat del títol de dret funerari o traspàs de dret funerari: La tramitació és la mateixa que en el punt anterior.
  • Inhumació de cadàver, restes i cendres: Per a realitzar este tràmit cal presentar sol·licitud omplida en forma, i indicar el lloc on es realitzarà la inhumació, així com adjuntar, en cada cas, certificat de defunció per a la inhumació de cadàver o cendres i autorització sanitària per a la inhumació de restes, a més de fotocòpia del sol·licitant. En este cas, es pot procedir a la sol·licitud en el mateix moment d’una unitat de soterrament que s’atorgara en orde de numeració correlatiu, començant de la primera i numerant de forma continuada fins a la quarta. Després d’açò es procedix a la liquidació de taxes municipals.
  • Reducció de restes: Per a la realització de la reducció de restes, cal presentar sol·licitud omplida en forma i indicar nom, cognoms i data de defunció del finat a reduir, tenint en compte que per a realitzar-la han d’haver transcorregut cinc anys des de la data d’inhumació, a més de fotocòpia del sol·licitant, després de la qual cosa, es procedix a efectuar la liquidació de taxes municipals.
  • Exhumació de cadàvers: El procediment és el mateix que en el cas anterior, tenint en compte que no es pot procedir a l’exhumació d’un cadàver fins que no hagen transcorregut dos anys des de la data d’inhumació, conforme allò que s’ha estipulat en l’article 20 del reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat Valenciana, excepte els casos contemplats per l’article 21 de l’esmentat reglament, sempre observant les mesures higienicosanitàries pertinents.
  • Trasllat de cadàvers i restes: Per a realitzar un trasllat es procedirà a la presentació de la sol·licitud emplenada en forma indicant el nom del finat a traslladar, lloc d’origen del finat i destinació final del mateix, a més, s’adjuntarà certificat literal de defunció. Si la destinació final del cadàver o resta cadavèric és un altre cementeri, s’haurà de sol·licitar autorització a la Conselleria de Sanitat i s’haurà de dur a terme el trasllat mitjançant una companyia funerària autoritzada que ho haurà d’efectuar en un vehicle amb full de transport autoritzat a tal fi.
  • Col·locació i substitució de làpides: Per a sol·licitar esta tramitació hi ha un formulari específic per a tal fi que després de ser omplit, es presenta en l’oficina de cementeri i es procedix a efectuar la liquidació de les taxes corresponents.

Després de procedir a la sol·licitud, en el supòsit que s’hagen d’efectuar treballs en les dependències del cementeri, es procedirà a la presentació de la documentació pertinent per a la realització dels treballs necessaris.

Informació Municipal

En horari d'apertura en el telèfon:

663 797 109