Cens municipal d’animals

El posseïdor d’un animal de companyia està obligat a inscriure’l en el Cens Municipal d’animals de companyia dins del termini màxim de tres mesos des del seu naixement o d’un mes des de la seua adquisició.

Per a la inscripció, els propietaris hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament o a la Regidoria de Salut, el model normalitzat de sol·licitud i adjuntar la següent documentació:

– fotocòpia del NIF del titular (propietari/tenidor)

– fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal, actualitzada

– fotocòpia de la targeta identificativa de l’animal (RIVIA)

Els propietaris també estan obligats a notificar dins del termini d’un mes, la cessió o venda de l’animal, així com la seua desaparició o mort, amb la finalitat de tramitar la seua baixa en el cens municipal.