Animals potencialment perillosos

Si té un animal considerat potencialment perillós ha d’obtindre la llicència administrativa per a la tinença d’aquest tipus d’animals, així com inscriure’l en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.

Es consideren potencialment perillosos els següents animals:

a) Gossos (amb més de 3 mesos d’edat) de les següents races:

 • PIT BULL TERRIER AMERICÀ
 • TERRIER DE STAFFORDSHIRE AMERICÀ
 • AKITA INU
 • BULLMASTIFF
 • BULL TERRIER
 • DÒBERMAN
 • DOG ARGENTÍ
 • DOG DE BORDEUS
 • FILA BRASILER
 • MASTÍ NAPOLITÀ
 • GOS DE PRESA CANARI
 • GOS DE PRESA MALLORQUÍ
 • ROTTWEILER
 • STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
 • TOSA INU

b) Gossos que siguen encreuament de les anteriors races entre si, o amb altres races, raó per la qual s’obté una tipologia similar a alguna d’aquestes races, així com aquells les característiques dels quals es corresponguen amb totes o la majoria de les quals figuren en l’Annex II del Reial decret 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/99, del Règim Jurídic d’Animals Potencialment Perillosos, excepte les excepcions referents a gossos guia o d’assistència, conforme condicions establides en el citat RD.

c) Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagen protagonitzat agressions a persones o a altres animals. La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent autonòmica o municipal.

d) Animals de la fauna salvatge:

Rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.

Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals precise d’hospitalització de l’agredit, quan l’agredit no siga una persona no al·lèrgica al tòxic.

Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

Per a obtindre la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos, ha de personar-se en la Regidoria de Salut, per a realitzar els tràmits necessaris, i presentar el model normalitzat de sol·licitud, així com adjuntar la documentació següent:

– fotocòpia del NIF

– certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos, expedit per un centre de reconeixement autoritzat.

– fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 120.202,42 euros per la responsabilitat derivada dels danys causats per l’animal encara que haja sigut cedit a un tercer per a la seua cura, i adjuntar-hi rebut de pagament vigent. En la pòlissa haurà de constar el número de microxip o tatuatge identificatiu de l’animal.

– autorització expressa a l’Ajuntament perquè puga realitzar la consulta de NO tindre antecedents penals (model normalitzat)