Actualització 22/09/2020
LLISTA D’ADMESOS
………….

CONVOCATÒRIA I NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
EN EL TALLER MUNICIPAL DE TEATRE (CURS 2020-2021)
DE LA REGIDORIA DE CULTURA I PATRIMONI

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2020, va aprovar el següent:

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer ofereix la convocatòria, inscripció i participació en els següents tallers, cursos i activitats formatives municipals:

– Taller de teatre: Taller pràctic i formatiu de tècniques teatrals, oferit per a dos nivells diferenciats, que s’impartirà al Centre Cultural “Espai Blanc”, situat al carrer Gabriel Payá, 12 de Petrer, durant el curs acadèmic 2020-2021, en les següents dates i horaris:

  • Iniciació: Dilluns i dimecres, de 20.00 a 21.30 hores, del 14 d’octubre al 23 de desembre de 2020 (20 sessions) i de l’11 de gener al 23 de juny de 2021 (46 sessions).
  • Avançat: Dimarts i dijous, de 20.00 a 21.30 hores, del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2020 (20 sessions) i del 7 de gener a l’1 de juliol de 2021 (48 sessions).

– Preinscripció: Des de la data de publicació de la convocatòria del taller, curs i activitat formativa en el tauler d’anuncis i pàgina web municipal s’obrirà el termini de preinscripció, que haurà de formalitzar-se omplint la Fitxa d’inscripció que haurà de presentar-se en el Registre municipal de l’Ajuntament (Plaça de Baix, 1 de Petrer), de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 hores, i fins al 18 de setembre de 2020.

– Admissió: En els tallers municipals podran inscriure’s les persones majors de 16 anys, i tindran prioritat per a la seua admissió les persones empadronades a Petrer.

– Sorteig i publicació de llistats provisionals: El 21 de setembre de 2020 s’elaborarà la llista provisional d’admesos, ordenada per la data de presentació de la sol·licitud, i es procedirà a un sorteig públic, si fora necessari, per a establir l’ordre de preeminència en l’admissió, així com una llista d’espera per a cobrir possibles baixes durant el curs.

– Inscripció: El 22 de setembre de 2020 es publicarà la llista d’admesos i suplents, i disposaran els interessats d’un termini per a la presentació, en l’Oficina de Cultura (Espai Blanc (C/ Luis Chorro, 7 de Petrer), del justificant de pagament de la taxa d’inscripció durant el curs acadèmic en el Taller de teatre, per un import anual de 105,60 € per a nivell d’Iniciació i 108,80 € per a nivell d’Avançat, que finalitzarà el 30 de setembre de 2020, a les 14 hores.

No s’admetran reclamacions, ni es tindran en compte les sol·licituds d’inscripció que no es troben degudament omplides o quan els interessats no presenten els justificants del pagament de la taxa abans de la data límit establida en la convocatòria corresponent per la regidoria organitzadora.

– Baixes per no assistència: Quan una persona no assistisca durant el curs a dues sessions consecutives sense justificar, perdrà el dret d’assistència als tallers, cursos i/o activitats formatives en les quals s’haguera inscrit, i no podrà reclamar per cap concepte.

– Anul·lacions i devolució de taxes: Si el curs no aconseguira el mínim de persones inscrites, la regidoria organitzadora podrà ampliar el seu període d’inscripció fins a completar les places o bé anul·lar-lo. Si el/la sol·licitant haguera pagat la corresponent quota, podrà sol·licitar la seua devolució.

Document firmat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV en https://sede.petrer.es

– Responsabilitat: L’Ajuntament de Petrer declina tot tipus de responsabilitat sobre possibles riscos que pogueren afectar els usuaris dels tallers, cursos i activitats formatives municipals durant el desenvolupament dels cursos i activitats programades, com ara danys fortuïts, accidents, furts, etc.

– Organització: La participació en els tallers, cursos i activitats formatives municipals implica la total acceptació d’aquestes normes i condicions, que podran ser interpretades per l’Ajuntament de Petrer per a resoldre qualsevol circumstància no prevista en la present normativa.

Formulari d’inscripció
Es presenta per Seu electrònica o en el Registre General de l’Ajuntament

Actualització 22/09/2020
LLISTA D’ADMESOS

WordPress Video Lightbox Plugin