Comerç i mercats – Tràmits i Servicis

Sol·licituds diverses

Regidoria de comerç i mercats

Documentació en funció de la sol·licitud

 • FOTOCÒPIA DNI de l’autoritzat/ada
 • ALTA I PAGAMENT EN EL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL CORRESPONENT) Només per a cònjuge, parella de fet acreditada, familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat i empleats amb CONTRACTE de treball
 • FOTOCÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA on s’acredite el parentiu
 • CONTRACTE TREBALL en cas de TITULAR PERSONA JURÍDICA

Sol·licitud traspàs autorització venda no sedentària mercats ambulants

Regidoria de comerç i mercats

 • INSTÀNCIA (en la qual s’indicaran les dades personals i se sol·licitarà l’autorització de venda no sedentària per al mercat o mercat ambulant de preferència)
 • IMPRÉS D’AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE TRASPÀS (si és procedent)
 • IMPRÉS DE DECLARACIÓ DE SEGUIR EN ACTIU EN L’ACTIVITAT COMERCIAL (El titular de l’autorització de venda no sedentària està obligat a estar donat d’alta en l’activitat fins al moment de produir-se el traspàs)
 • IMPRÉS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE COMUNA O JURÍDICA, segons siga el cas, del nou titular.
 • En cas de PERSONA COMUNA: IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Declaració censal o acreditar el pagament de l’IAE) I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
 • En cas de PERSONA JURÍDICA: ALTA EN L’EPÍGRAF DE L’IAE, DECLARACIÓ CENSAL I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL.
 • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
 • IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
 • En cas de tindre empleats o autoritzats CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOMS (segons siga el cas)
 • CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (si correspon)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET
 • FOTOCÒPIA DNI
 • En cas de PERSONA COMUNA: IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Declaració censal o acreditar el pagament de l’IAE) I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
 • En cas de PERSONA JURÍDICA: ALTA EN L’EPÍGRAF DE L’IAE, DECLARACIÓ CENSAL I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL.
 • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
 • En cas de tindre empleats o autoritzats CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOMS (segons siga el cas)
 • CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (si correspon)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET
 • FOTOCÒPIA DNI

Sol·licitud baixa autorització venda no sedentària

Regidoria de comerç i mercats

INSTÀNCIA (en la qual s’indicaran dades personals i se sol·licitarà baixa d’autorització de venda no sedentària per al mercat o mercats ambulants de preferència)

Sol·licitud traspàs caseta mercat frontera

Regidoria de Comerç i Mercats

Persona comuna: Instància per registre presencial a l’Aj. o Seu electrònica (https://sede.petrer.es/portal/sede/se_principal1.jsp?codresi=1&language=es)

Persona jurídica: Seu electrònica

 • INSTÀNCIA (en la qual s’indicaran les dades personals i se sol·licitarà TRASPÀS CASETA Núm.__)
 • AUTOLIQUIDACIÓ TAXA TRASPÀS (si és procedent)
 • DEPÒSIT FIANÇA
 • IMPRÉS DECLARACIÓ RESPONSABLE COMUNA O JURÍDICA segons siga el cas del nou titular.
 • En cas de PERSONA COMUNA: IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Declaració censal o acreditar el pagament de l’IAE) I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
 • En cas de PERSONA JURÍDICA: ALTA EN L’EPÍGRAF DE L’IAE, DECLARACIÓ CENSAL I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL.
 • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
 • IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
 • En cas de tindre empleats o autoritzats CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOMS (segons siga el cas)
 • CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (si correspon)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET
 • FOTOCÒPIA DNI
 • IMPRÉS MANTENIMENT TERCERS per a devolució de fiança si n’hi haguera
 • En cas de PERSONA COMUNA:IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Declaració censal o acreditar el pagament de l’IAE) I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
 • En cas de PERSONA JURÍDICA: ALTA EN L’EPÍGRAF DE L’IAE, DECLARACIÓ CENSAL I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL.
 • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
 • En cas de tindre empleats o autoritzats CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOMS (segons siga el cas)
 • CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (si correspon)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET
 • FOTOCÒPIA DNI

Sol·licitud promoció interior mercat frontera/central

Regidoria de comerç i mercats

Persona comuna: Instància per registre presencial a l’Ajt. o Seu electrònica (https://sede.petrer.es/portal/sede/se_principal1.jsp?codresi=1&language=es)

Persona jurídica: Seu electrònica

 • INSTÀNCIA (en la qual s’indicaran les dades personals i se sol·licitarà promoció per a l’activitat desitjada, indicant-hi els metres i dies necessaris)
 • ACREDITACIÓ DE L’EMPRESA O ACTIVITAT promotora de la promoció.
 • CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOM DE LA PERSONA O PERSONES participants en la promoció
 • FOTOCÒPIA DNI titular i persones que participen en la promoció
 • PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL que reculla l’activitat promocional
 • AUTOLIQUIDACIÓ per l’import en dies i metres DE L’ACTIVITAT PROMOCIONAL
 • ACREDITACIÓ DE L’EMPRESA O ACTIVITAT promotora de la promoció.
 • CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOM DE LA PERSONA O PERSONES participants en la promoció
 • FOTOCÒPIA DNI titular i persones participants en la promoció
 • PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL que reculla l’activitat promocional

Sol·licitud autorització venda no sedentària mercats ambulants (tancat)

Regidoria de Comerç i Mercats

 • INSTÀNCIA (s’han d’indicar dades personals i el sol·licitant d’autorització venda no sedentària per al mercat ambulant o mercats ambulants de preferència)
 • IMPRÉS DECLARACIÓ RESPONSABLE COMUNA O JURÍDICA segons siga el cas.
 • En cas de PERSONA COMUNA: IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (declaració censal o acreditació del pagament de l’IAE) I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
 • En cas de PERSONA JURÍDICA: ALTA EN L’EPÍGRAF DE L’IAE, DECLARACIÓ CENSAL I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL.
 • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
 • IMPRÉS DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
 • En cas de tindre empleats o autoritzats CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOMS (segons siga el cas)
 • CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (si correspon)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET
 • FOTOCÒPIA DEL DNI
 • INSTÀNCIA (en la qual s’indicaran les dades personals i el sol·licitant de l’autorització de venda no sedentària per al mercat ambulant o mercats ambulants de preferència)
 • IMPRÉS DECLARACIÓ RESPONSABLE COMUNA O JURÍDICA segons siga el cas.
 • En cas de PERSONA COMUNA: IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Declaració censal o acreditar el pagament de l’IAE) I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
 • En cas de PERSONA JURÍDICA: ALTA EN L’EPÍGRAF DE L’IAE, DECLARACIÓ CENSAL I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL.
 • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
 • IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
 • En cas de tindre empleats o autoritzats CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOMS (segons siga el cas)
 • CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (si correspon)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET
 • FOTOCÒPIA DEL DNI
 • SOL·LICITUD DE VENDA NO SEDENTÀRIA
 • En cas de PERSONA COMUNA: IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Declaració censal o acreditar el pagament de l’IAE) I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
 • En cas de PERSONA JURÍDICA: ALTA EN L’EPÍGRAF DE L’IAE, DECLARACIÓ CENSAL I ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL.
 • SEGUR RESPONSABILITAT CIVIL
 • En cas de tindre empleats o autoritzats CONTRACTE O ALTA EN AUTÒNOMS (segons siga el cas)
 • CARNET MANIPULADOR ALIMENTS (si correspon)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET
 • FOTOCÒPIA DNI

Sol·licitud ampliació/reducció dimensió parades mercats ambulants

Regidoria de comerç i mercats

INSTÀNCIA (Fent constar dades personals, mercat ambulant per al qual es demana ampliació o reducció i metres d’ampliació o reducció).

INSTÀNCIA (En la qual es farà constar dades personals, mercat ambulant per al qual es demana ampliació o reducció i metres d’ampliació o reducció).

Sol·licitud canvi/permuta parades mercats ambulants

Regidoria de comerç i mercats

INSTÀNCIA (En la qual es farà constar dades personals, mercat ambulant per al qual es demana el canvi o permuta)

INSTÀNCIA (En la qual es farà constar dades personals, mercat ambulant per al qual es demana el canvi o permuta)