Document de presentació
Documentació a la qual pot accedir:
1. Model 1: PER A TOTS “Declaracions d'activitats i béns patrimonials “. Que pot emplenar-se en línia model “formulari en pdf ” directament en el següent enllaç:
Les INSTRUCCIONS per al seu emplenament, i EXEMPLE es poden obtindre, igualment, en el següent enllaç:
2. Model 2: PER A TOTS "Extracte de la seua declaració". Es fa necessari el seu emplenament, com a motiu de l'entrada en vigor del Decret 191/2010, de 19 de novembre en el qual es fa necessari publicar posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província l'extracte de la seua declaració.
3. Model 3: NOMÉS CESSANTS, si és necessari “ Declaració de Vigència ” . Per a quan l'interessat entenga que no es modifica la seua declaració al no haver hagut canvis des de la seua presentació.