Es tracta d’un document que serà revisat i actualitzat anualment.

El regidor de Policia Local i Seguretat Ciutadana, Pablo Lizán, ha presentat el primer Pla Local d’Emergències, un document de treball que té l’objectiu d’identificar els riscos que afecten el territori, definir l’estructura i l’operativitat dels recursos locals per a fer front a les emergències que puguen donar-se en la nostra població i establir els procediments que descriguen les mesures de protecció a la població a adoptar en cas d’emergència.

L’edil ha indicat que “es tracta d’un document que es traslladarà als diferents cossos de prevenció i seguretat que intervenen en el nostre territori perquè, en cas de qualsevol emergència, actuem de manera coordinada i sabent el recursos que és necessari mobilitzar a cada moment”.

El pla elaborat pel departament de Lizán establix també sistemes d’integració amb el Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV) ja que “hem de tenir en compte que moltes vegades les emergències poden no circumscriure’s a un àmbit estrictament local i en este cas també és important que coordinem esforços amb les instàncies superiors”.

El pla local de Petrer, el primer del qual disposa el municipi, serà actualitzat i revisat amb una periodicitat anual i en els seus aspectes relatius a la descripció dels riscos i procediments operatius, serà revisat de manera exhaustiva cada 6 anys.

Lizán ha abundat en la importància d’este pla, ja que es desenvolupen accions de prevenció i mitigació per a emergències i desastres; brinda seguretat a la comunitat en casos de presentar-se una situació adversa, permet que cada membre de la comunitat tinga la informació i l’entrenament necessaris per a protegir-se davant un succés i evita i minimitza estats de pànic o estrés en la població que posen en perill la seguretat individual i col·lectiva.

Finalment, l’edil ha posat en valor la necessitat que “volem establir els canals de difusió adequats d’este pla perquè tota la població siga conscient sobre la importància d’estar preparats davant emergències i desastres per a aconseguir l’interés de la comunitat perquè participe i conega les mesures d’autoprotecció i cooperació davant esdeveniments adversos”.