EDICTE – Mostra d’artesania de Nadal

Publicada per Concejalía de Cultura el

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2022, es va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició de l’Associació Sociocultural Més que Art, de la Mostra d’Artesania de Nadal.

Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Sociocultural Més que Art, relatiu a la realització per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de la Mostra d’Artesania de Nadal, que tindrà lloc els pròxims dies 17 de desembre d’11 a 21 hores i 18 de desembre de 10 a 20 hores als Jardins Alcalde Vicente Maestre, i d’acord amb l’Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària, que vetla pel respecte de la llibertat de concurrència, i com que l’ocupació de l’espai públic concret no pot simultanejar-se, per a diferents mercats eventuals, és necessari complir amb el que s’establix en l’art. 6 d’aquesta ordenança, en relació a l’organització de mercats ocasionals, amb motiu de festes o esdeveniments populars, de caràcter local o altres esdeveniments.

Art. 6. últim paràgraf: “Per a garantir el principi de concurrència competitiva caldrà publicitar la possible celebració del mercat ocasional durant almenys cinc dies, donant difusió a través dels mitjans que l’Ajuntament utilitze habitualment, en el cas d’haver-hi més d’un sol·licitant s’obrirà un procediment negociat per a la concessió definitiva de l’autorització.

En compliment d’això, s’obri un període de cinc dies hàbils, des del dia de hui, perquè puguen optar altres interessats a col·laborar en l’organització la Mostra Temàtica de Nadal.