DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19. [2020/4152]

Publicada per Concejalía de Comercio y mercados el

AJUDES URGENTS EN MATÈRIA DE COMERÇ I ARTESANIA

BASES

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19 (DOGV 8829 de 8/06/2020)

OBJECTE

L’objecte és la concessió directa d’ajudes a les pimes i micropimes que exerceixen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l’establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropImes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

TIPUS D’AJUDA I QUANTIA

1.se consideraran subvencionables les despeses corrents en productes i servicis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serviCIs logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

Import de les ajudes:

-El 50% de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials detallistes exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

-El 75% de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials detallistes afectats per la suspensió de l’obertura al públic.

-El 100% de les despeses corrents realitzades per establiments comercials detallistes afectats per la suspensió de l’obertura al públic situats Als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

S’estableix un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per sol·licitant.

2.Avalem Comerç. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions realitzades en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d’una pàgina web, l’adaptació o transformació dels punts de venda per a aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

Import de les ajudes:

-La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda serà del 50%, amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment. En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 500 euros i l’ajuda serà del 70% amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment.

3.Avalem Comerç Rural. Els establiments situats o que s’implanten en municipis de menys de mil habitants, podran accedir a ajudes per inversions en equipament, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d’una pàgina web vinculada si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic i inversions per a aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d’acord amb les normes de seguretat. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservici de propietat pública o privada.

Import de les ajudes:

-La subvenció serà del 60%, amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment. En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, l’ajuda serà del 100%, amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment.

4.Avalem Mercats. Les micropimes que exercisquen l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, per a la venda en mercats de venda no sedentària amb autorització municipal, ajuda per a la realització d’inversions en l’adaptació de vehicles de transport com a tenda. Així mateix, inversions per a garantir la prevenció i protecció de comerciants i clients d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent.

Import de les ajudes:

-La inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000 euros, i l’ajuda serà de 50%, amb el límit de 5.000 euros per beneficiària. En les inversions relacionades amb la Covid-19, l’ajuda serà del 100%, amb un límit de 2.000 euros per beneficiària.

5.Avalem Artesania. les inversions realitzades en equipament destinades a l’adaptació o transformació dels punts de treball i venda per a aconseguir la prevenció i protecció d’artesans i compradors d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

Import de les ajudes:

-La inversió aprovada no podrà ser inferior a 500 euros i l’ajuda serà del 70% amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment. En el cas d’artesans situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants l’ajuda serà del 100%, amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment.

Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2020, per a les inversions no relacionades amb la Covid-19 i des de l’1 de març per a les despeses corrents i inversions relacionades amb la Covid-19.

No serà subvencionable l’IVA satisfet en l’adquisició de béns i servicis

TERMINI

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 15 de juny de 2020, fins a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020

TRAMITACIÓ

Telemàtica, seu electrònica (http://seu. gva.es), en GUIA PROP, “Tràmits i servicis”

DOCUMENTACIÓ

Article 8 del Decret