1.- SERVICI D’AJUDA A DOMICILI

Import Subvenció: 11.426,29 €

El programa atén uns 105 beneficiaris a l’any, una mitjana mensual de 82 beneficiaris, principalment persones dependents d’avançada edat, discapacitats i famílies que requereixen suport educatiu domiciliari, i que presten servicis domèstics d’atenció personal i educatius.

La subvenció ha permés cobrir part de la despesa que ascendeix anualment a 220.000 €. L’Ajuntament percep per a aquest programa a més de la subvenció de Diputació una subvenció de Conselleria per import de 44.000 €

2.- PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

Import Subvenció: 12.328,22 €

El programa atendrà unes 300 famílies a l’any, una mitjana mensual de 100 famílies per a cobrir despeses bàsiques d’alimentació, vivenda (lloguer i hipoteca) i extraordinaris.

La subvenció permetrà cobrir part de la despesa que està pressupostada anualment en 232.000 €. L’Ajuntament percep per a aquest programa a més de la subvenció de Diputació una subvenció de Conselleria per import de 39.507,94 €

WordPress Video Lightbox Plugin